United Securities

Viktig information

Legal information

 

Här finner du information om United Securities funktioner för regelefterlevnad, risk och revision.

Funktion för regelefterlevnad

För funktionen för regelefterlevnad har United Securities anlitat DLA Piper Sweden med ansvarig advokat Alf-Peter Svensson. Funktionen för regelefterlevnad har till uppgift att

 • vidta erforderliga åtgärder i syfte att tillse att de anställda, anställda hos ett anknutet ombud till United Securities samt styrelsen vid var tid har kännedom om gällande regler för den verksamhet som United Securities bedriver,
 • övervaka efterlevnaden av gällande interna och externa regler och rutiner,
 • bedöma om de åtgärder och rutiner som utförs är lämpliga och effektiva med hänsyn till gällande regler för verksamheten,
 • utvärdera de åtgärder som vidtas för att avhjälpa eventuella brister och
 • ge råd och stöd till anställda som utför investeringstjänster så att verksamheten bedrivs enligt gällande regler för verksamheten.

Riktlinjer och rutiner för funktionen för regelefterlevnad (Compliance Officer) i US.

Funktion för riskhantering

För funktionen för riskhantering har United Securities anlitat DLA Piper Sweden med ansvarig advokat Alf-Peter Svensson. Funktionen för riskhantering har som uppgift att

 • identifiera, mäta och styra de risker som verksamheten är förknippad med,
 • praktiskt implementera, övervaka och kontrollera internt fastställda regler avseende riskhantering,
 • stötta organisationen i frågor som rör riskhantering, och
 • löpande rapportera sitt arbete och till VD och styrelsen åtminstone årligen lämna en skriftlig rapport.

Funktionen för riskhantering är organisatoriskt underställd, och rapporterar till VD men har även en direkt rapporteringsväg till styrelsen.

Arbetsordning och riktlinjer för funktionen för riskhantering.

Funktion för internrevision

För funktionen för internrevision har United Securities anlitat Lüsch & Co Revision AB med ansvarig Leif Lüsch. Funktionen för internrevision har till uppgift att

 • Följa upp och kontrollera att lagar och bestämmelser följs, samt att arbetet följer styrelsens respektive United Securities instruktioner,
 • kontrollera att anmärkningar och rekommendationer från myndigheter och motsvarande organ åtgärdas och efterlevs,
 • tillse att erforderlig information på lämpligt sätt delges styrelse, VD och personal och
 • följa upp och kontrollera att outsourcad verksamhet sköts i enlighet med ingångna uppdragsavtal.

Funktionen för internrevision och den av styrelsen utsedda oberoende granskaren är direkt underställd styrelsen och rapporterar självständigt till styrelsen eller till VD.

Riktlinjer för internrevision.

Revisor

Ansvarig revisor är Sussanne Sundwall, PwC.

Här finner du United Securities mångfaldspolicy.

Mångfaldspolicy

Här finner du United Securities ersättningspolicy. DLA Piper Sweden har bistått i utarbetandet av ersättningspolicyn.

Ersättningspolicy

United Securities innehar nedan tillstånd från Finansinspektionen.

2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

2007-11-01 Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

2007-11-01 Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska du som kund delas in i någon av kund-kategorierna

 • jämbördig motpart,
 • professionell kund eller
 • icke professionell kund.

Om du som kund inte automatiskt ska kategoriseras som jämbördig motpart eller professionell kund enligt lagen om värdepappersmarknaden, kommer United Securities att kategorisera dig som en icke professionell kund.

En icke Professionell kund får på begäran och under förutsättning att kunden uppfyller kriterierna kategoriseras som en professionell kund. En sådan begäran ställs till och beslutas av VD.

Kundkategoriseringen som icke professionell kund innebär inte att United Securities bedömt dina kunskaper om och erfarenhet av att handla med värdepapper utan endast att du tilldelats den starkaste ställningen enligt lagen om värdepappersmarknaden. Det innebär bland annat att United Securities kommer att informera dig om United Securities och de tjänster som United Securities erbjuder. United Securities kommer även lämna information om aktuella finansiella instrument och risker med dessa samt kostnader och avgifter för dessa. Vidare innebär kundskyddet att United Securities i förekommande fall kommer att bedöma om en tjänst eller produkt är passande eller lämplig för dig med hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter av finansiella instrument, din förmåga att bära den finansiella risken som är förknippad med investeringen samt ditt syfte med investeringen (investeringsmål).

Här finner du United Securities riktlinjer för bästa orderutförande.

Riktlinjerna är antagna för att uppnå bästa möjliga resultat för dig som kund när United Securities utför eller vidarebefordrar order.

Riktlinjer för bästa orderutförande

Här finner du information om intressekonflikter.

United Securities har som värdepappersinstitut beslutat om riktlinjer för att hantera intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att skydda dig i händelse av en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse för United Securities eller dess rådgivare. United Securities är i en sådan situation skyldigt att alltid sätta kundintresset framför det egna intresset.

En intressekonflikt som United Securities har uppmärksammat i sina riktlinjer är att United Securities och dess rådgivare erhåller ersättning som är beroende av vilka investeringsförslag rådgivaren har föreslagit dig. Ersättningen kan komma att betalas ut från tredje part direkt till United Securities. För att hantera denna intressekonflikt analyseras varje produkt som United Securities rådgivare tillåts föreslå och bedöms efter vissa givna kriterier. Endast godkända produkter kan förmedlas av United Securities anknutna ombud. United Securities har därutöver utvecklat ett rådgivningsverktyg som biträder rådgivaren i genomförandet av den så kallade lämplighetsbedömningen. Den av det anknutna ombudet utförda lämplighets-bedömningen kontrolleras sedan i sin tur av United Securities.

Den ersättning som utbetalas från tredje part med anledning av den investering du fått rekommenderad redovisas alltid i samband med rådgivningstillfället, det vill säga före investeringen.

Riktlinjer för åtgärder till motverkande av intressekonflikter

United Securities är ansvarigt för eventuell ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden vid utförande av uppdrag i motsvarande omfattning som United Securities är skyldig att ersätta skadan.

Klagomål i anledning av uppdrag enligt avtal med United Securities ska ställas till
 
United Securities AB
Klagomålsansvarig
Box 7561
103 93 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@unitedsec.se

Du som kund ska påtala eventuella fel eller brister i ett uppdrags utförande och ska omgående underrätta United Securities om detta (reklamation). Om du vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till United Securities. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar du rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från United Securities sida.

Konsumenternas bankbyrå

Om du vill vända dig till någon utomstående för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. 
www.konsumenternas.se

Kommunala konsumentvägledare

Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister. 
www.konsumentvagledare.se eller www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt klagomålsärende inte ger dig ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom ett år från det att du första gången inlämnade klagomål till United Securities. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och United Securities bör lösas. 
www.arn.se

Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot United Securities. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Behandling av personuppgifter sker enligt Personuppgiftslagen (1998:204). United Securities kommer att behandla dina personuppgifter, såväl sådana uppgifter du själv har lämnat som de uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll, i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag relaterade till avtal mellan United Securities och dig och för fullgörande av United Securities rättsliga skyldigheter. United Securities kommer även att behandla dina personuppgifter för information till dig om regel/villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster med mera med anknytning till avtalet.

United Securities har en skyldighet att lagra uppgifter om kundens förhållanden. Detta sker i elektroniskt kundhanteringssystem.

Du har rätt att en gång per år få veta vad som registrerats om dig samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Du ska i sådana fall vända sig till United Securities med en skriftlig begäran.

United Securities kan till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldigt att till annan lämna uppgifter om dina förhållanden rörande de uppdrag som United Securities utför för din räkning. Det åligger dig som kund att på begäran av United Securities tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som United Securities bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet.

United Securities rådgivare ska följa god rådgivarsed. Samtliga ansällda, inkluderat anknutna ombud, har förbundit sig att följa de etiska riktlinjer som United Securities har antagit.

Etiska riktlinjer

Lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning

För att United Securities ska kunna ge dig som kund råd som är lämpliga utifrån just din situation eller utföra diskretionär förvaltning måste vi ställa frågor till och begära in information från dig. Frågorna kan upplevas som närgångna men om United Securities inte får information från dig får United Securities rådgivare heller inte ge råd till dig.

Uppgifter som hämtas in avser din ekonomiska situation, levnadsförhållanden, kunskap och erfarenhet, investeringshorisont, riskprofil och mål med investeringen.  Informationen ligger till grund för rådgivarens lämplighetsbedömning.

Om United Securities efter utförd lämplighetsbedömning anser att en investering inte är lämplig för dig utifrån dina behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter måste United Securities upplysa dig om detta. Det kallas för avrådandeplikt.

Till hjälp för rådgivaren och dig som kund i lämplighetsbedömningen används United Securities elektroniska rådgivningsverktyg LotUS.

Passandeprövning

Vid andra tjänster än investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning måste du som kund utföra en passandeprövning. Det innebär att United Securities bedömer om en specifik produkt eller tjänst passar dig genom att du lämnar uppgifter om dina kunskaper och erfarenheter om den specifika tjänsten eller produkten. Detta görs för att skydda dig från att investera i produkter med risker som du som kund inte känner till.

Om United Securities anser att tjänsten eller produkten inte passar dig kommer United Securities informera dig om detta. Om du som kund inte lämnar information eller lämnar ofullständiga uppgifter kommer United Securities att informera dig om att United Securities inte kan bedöma om tjänsten eller produkten passar dig..

Execution only

När investering sker på ditt initiativ som kund och investeringen avser okomplicerade finansiella instrument sker ingen passandeprövning. United Securities kommer därmed inte att bedöma om instrumentet passar dig. Exempel på okomplicerade finansiella instrument är börshandlade aktier, obligationer och värdepappersfonder.

För att efterleva de krav som ställs på United Securities med anledning av regler kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste United Securities identifiera dig som kund och inhämta information om dig.

United Securities måste säkerställa kundkännedom gällande alla sina kunder. Därför kommer United Securities och den rådgivare som du träffar alltid att fråga dig om identitetshandling vid inledande av en affärsförbindelse samt löpande kontrollera identiteteten. Om kunden är ett bolag måste United Securities försäkra sig om vilka som har rätt att teckna bolagets firma och även kontrollera identitet på de personer som tecknar bolagets firma. Vid bolag, samt vid behov personer, kommer även utredas vem/vilka som är de verkliga huvudmännen.

United Securities kommer också att ställa frågor till dig samt till bolag, eller i förekommande fall personer, med verkliga huvudmän om du är en person i politiskt utsatt ställning (ofta förkortat till PEP = Politically Exposed Person på engelska). En PEP är en ”fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat”. United Securities måste ta reda på om du är en sådan person som avses med PEP. Från och med den 1 augusti 2015 ställs krav i Sverige på att även inkludera inhemska PEP:s, vilket för United Securities innebär att hela dess kundkrets omfattas. Dessutom räcker det inte att bara avgöra om en kund är en PEP eller inte. United Securities måste även vidta åtgärder för att avgöra om deras kunder är ”familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning”. Syftet med regeln är att motverka att korrupta PEP ska missbruka sin maktställning i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi är inte intresserade av din eller dina närståendes partiståndpunkt eller politiska aktivitet.

United Securities kommer också att fråga om ditt kapitals ursprung.

Den 1 november 2007 infördes gemensamma regler för värdepappershandel för alla medlemsländer i Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES), främst i syfte att förenkla sparmöjligheter för privatpersoner och att samtidigt stärka det allmänna skyddet för sparare. Bakgrunden till de nya reglerna var ett EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Genom införandet av de nya reglerna ska konkurrensen på den europeiska värdepappersmarknaden öka, skyddet för alla som placerar i värdepapper eller får råd gällande placeringar stärkas, samtidigt som det ska bli enklare att handla med värdepapper över nationsgränserna.

Införandet av reglerna leder till att i stort sett alla kunder kommer att få mer detaljerad information om finansiella produkter och tjänster, vilket i sin tur ska leda till bättre investeringsval, en grundligare och mer noggrann utformning av finansiella aktiviteter och en högre grad av kundskydd.

MiFID delar in alla kunder i tre kategorier med olika starkt kundskydd. För mer information se ovan avsnitt om kundkategorier. Lagen kräver dessutom att ett värdepappersbolag ska säkerställa att all information – riktad mot kunder och potentiella kunder – är rättvis, tydlig och icke missvisande, samt att det tydligt kan identifieras vad som är marknads-föringsmaterial.

Du som kund kommer mot bakgrund av regelverket att behöva svara på ett antal frågor som ställs till dig, vid bland annat rådgivning, och regelverket säkerställer också att du kommer att få information om finansiella produkter och tjänster. Syftet med detta är att säkerställa att du har tillräcklig kunskap och information för att förstå de risker som är förknippade med föreslagna placeringar.

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kan ett värdepappersbolag ha anknutna ombud. Ett anknutet ombud får vara anknutet endast till ett värdepappersbolag. United Securities har cirka 70 anknutna ombud (juridiska personer) med cirka 115 rådgivare.

Ett anknutet ombud kan för United Securities räkning marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument eller tillhandahålla investerings-rådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster.

United Securities ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden.

Klagomål i anledning av uppdrag som det anknutna ombudet utför som anknutet ombud ska ställas till United Securities klagomålsansvarig.

 

Finansiell  information

Här finner du finansiell information för United Securities i form av års- och delårsredovisningar samt periodisk rapportering till Finansinspektionen.