Viktig information

Legal information

 

Här finner du information om United Securities funktioner för regelefterlevnad, risk och revision.

Funktion för regelefterlevnad

För funktionen för regelefterlevnad har United Securities anlitat Advokatfirman Evander med ansvarig advokat Patrik Ståhl. Funktionen för regelefterlevnad har till uppgift att

 • vidta erforderliga åtgärder i syfte att tillse att de anställda, anställda hos ett anknutet ombud till United Securities samt styrelsen vid var tid har kännedom om gällande regler för den verksamhet som United Securities bedriver,
 • övervaka efterlevnaden av gällande interna och externa regler och rutiner,
 • bedöma om de åtgärder och rutiner som utförs är lämpliga och effektiva med hänsyn till gällande regler för verksamheten,
 • utvärdera de åtgärder som vidtas för att avhjälpa eventuella brister och
 • ge råd och stöd till anställda som utför investeringstjänster så att verksamheten bedrivs enligt gällande regler för verksamheten.

Riktlinjer och rutiner för funktionen för regelefterlevnad (Compliance Officer) i US.

Funktion för riskhantering

För funktionen för riskhantering har United Securities anlitat Advokatfirman Evander med ansvarig advokat Patrik Ståhl. Funktionen för riskhantering har som uppgift att

 • identifiera, mäta och styra de risker som verksamheten är förknippad med,
 • praktiskt implementera, övervaka och kontrollera internt fastställda regler avseende riskhantering,
 • stötta organisationen i frågor som rör riskhantering, och
 • löpande rapportera sitt arbete och till VD och styrelsen åtminstone årligen lämna en skriftlig rapport.

Funktionen för riskhantering är organisatoriskt underställd, och rapporterar till VD men har även en direkt rapporteringsväg till styrelsen.

Arbetsordning och riktlinjer för funktionen för riskhantering.

Funktion för internrevision

För funktionen för internrevision har United Securities anlitat KPMG AB med ansvarig Mikaela Grundberg. Funktionen för internrevision har till uppgift att

 • Följa upp och kontrollera att lagar och bestämmelser följs, samt att arbetet följer styrelsens respektive United Securities instruktioner,
 • kontrollera att anmärkningar och rekommendationer från myndigheter och motsvarande organ åtgärdas och efterlevs,
 • tillse att erforderlig information på lämpligt sätt delges styrelse, VD och personal och
 • följa upp och kontrollera att outsourcad verksamhet sköts i enlighet med ingångna uppdragsavtal.

Funktionen för internrevision och den av styrelsen utsedda oberoende granskaren är direkt underställd styrelsen och rapporterar självständigt till styrelsen eller till VD.

Riktlinjer för internrevision.

Revisor

Ansvarig revisor är Sussanne Sundwall, PwC.

Här finner du United Securities mångfaldspolicy.

Mångfaldspolicy

Här finner du United Securities ersättningspolicy. 

Ersättningspolicy

United Securities innehar nedan tillstånd från Finansinspektionen.

2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

2007-11-01 Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

2007-11-01 Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska ett värdepappersinstitut kategorisera alla sina kunder som icke- professionell kund, professionell kund eller jämbördig motpart.

United Securities kunder har nästan uteslutande blivit kategoriserade som icke-professionella kunder. Kategoriseringen innebär inte att United Securities bedömt kundens kunskaper om och erfarenheter av att handla med värdepapper utan endast att kunden har tilldelats den starkaste ställningen enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta innebär bl.a. att United Securities kommer att informera kunden om United Securities och de tjänster United Securities erbjuder. United Securities kommer även lämna information om aktuella finansiella instrument och risker med samt kostnader och avgifter för dessa.

Kunden har rätt att lämna in en begäran om att bli behandlad som en professionell kund om de krav som ställs i lagen om värdepappersmarknaden är uppfyllda. Om kunden blir kategoriserad som professionell förväntas kunden normalt ha sådana kunskaper att kunden själv kan avgöra vilken information som behövs för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Detta innebär att kunden själv måste begära den information som den anser sig behöva. Vid investeringsrådgivning utförd av United Securities görs med anledning av detta inte någon bedömning av kundens erfarenhet och kunskaper och inte heller av kundens finansiella ställning eller om produkten är lämplig för kunden mot bakgrund av detta.

Som professionell kund kan kunden på skriftlig begäran och efter medgivande av United Securities byta kategori och istället placeras i kategorin icke-professionell och därmed erhålla en högre skyddsnivå.

Här finner du United Securities riktlinjer för bästa orderutförande.

Riktlinjerna är antagna för att uppnå bästa möjliga resultat för dig som kund när United Securities utför eller vidarebefordrar order.

Riktlinjer för bästa orderutförande

Här finner du information om intressekonflikter.

United Securities har som värdepappersinstitut beslutat om riktlinjer för att hantera intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att skydda dig i händelse av en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse för United Securities eller dess rådgivare. United Securities är i en sådan situation skyldigt att alltid sätta kundintresset framför det egna intresset.

En intressekonflikt som United Securities har uppmärksammat i sina riktlinjer är att United Securities och dess rådgivare erhåller ersättning som är beroende av vilka investeringsförslag rådgivaren har föreslagit dig. Ersättningen kan komma att betalas ut från tredje part direkt till United Securities. För att hantera denna intressekonflikt analyseras varje produkt som United Securities rådgivare tillåts föreslå och bedöms efter vissa givna kriterier. Endast godkända produkter kan förmedlas av United Securities anknutna ombud. United Securities har därutöver utvecklat ett rådgivningsverktyg som biträder rådgivaren i genomförandet av den så kallade lämplighetsbedömningen. Den av det anknutna ombudet utförda lämplighetsbedömningen kontrolleras sedan i sin tur av United Securities.

Den ersättning som utbetalas från tredje part med anledning av den investering du fått rekommenderad redovisas alltid i samband med rådgivningstillfället, det vill säga före investeringen.

Riktlinjer för åtgärder till motverkande av intressekonflikter

United Securities är ansvarigt för eventuell ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden vid utförande av uppdrag i motsvarande omfattning som United Securities är skyldig att ersätta skadan.

Klagomål i anledning av uppdrag enligt avtal med United Securities ska ställas till
 
United Securities AB
Klagomålsansvarig
Sturegatan 15
114 36 Stockholm

E-post: helena.jendelid@unitedsecurities.se

Du som kund ska påtala eventuella fel eller brister i ett uppdrags utförande och ska omgående underrätta United Securities om detta (reklamation). Om du vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till United Securities. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar du rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från United Securities sida.

Konsumenternas bankbyrå

Om du vill vända dig till någon utomstående för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. 
www.konsumenternas.se

Kommunala konsumentvägledare

Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister. 
www.konsumentvagledare.se eller www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt klagomålsärende inte ger dig ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom ett år från det att du första gången inlämnade klagomål till United Securities. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och United Securities bör lösas. 
www.arn.se

Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot United Securities. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

United Securities rådgivare ska följa god rådgivarsed. Samtliga anställda, inkluderat anknutna ombud, har förbundit sig att följa de etiska riktlinjer som United Securities har antagit.

Etiska riktlinjer

Lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning

För att United Securities ska kunna ge dig som kund råd som är lämpliga utifrån just din situation eller utföra diskretionär förvaltning måste vi ställa frågor till och begära in information från dig. Frågorna kan upplevas som närgångna men om United Securities inte får information från dig får United Securities rådgivare heller inte ge råd till dig.

Uppgifter som hämtas in avser din ekonomiska situation, levnadsförhållanden, kunskap och erfarenhet, investeringshorisont, riskprofil och mål med investeringen.  Informationen ligger till grund för rådgivarens lämplighetsbedömning.

Om United Securities efter utförd lämplighetsbedömning anser att en investering inte är lämplig för dig utifrån dina behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter måste United Securities upplysa dig om detta. Det kallas för avrådandeplikt.

Till hjälp för rådgivaren och dig som kund i lämplighetsbedömningen används United Securities elektroniska rådgivningsverktyg LotUS.

Passandeprövning

Vid andra tjänster än investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning måste du som kund utföra en passandeprövning. Det innebär att United Securities bedömer om en specifik produkt eller tjänst passar dig genom att du lämnar uppgifter om dina kunskaper och erfarenheter om den specifika tjänsten eller produkten. Detta görs för att skydda dig från att investera i produkter med risker som du som kund inte känner till.

Om United Securities anser att tjänsten eller produkten inte passar dig kommer United Securities informera dig om detta. Om du som kund inte lämnar information eller lämnar ofullständiga uppgifter kommer United Securities att informera dig om att United Securities inte kan bedöma om tjänsten eller produkten passar dig..

Execution only

När investering sker på ditt initiativ som kund och investeringen avser okomplicerade finansiella instrument sker ingen passandeprövning. United Securities kommer därmed inte att bedöma om instrumentet passar dig. Exempel på okomplicerade finansiella instrument är börshandlade aktier, obligationer och värdepappersfonder.

För att efterleva de krav som ställs på United Securities med anledning av regler kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste United Securities identifiera dig som kund och inhämta information om dig.

United Securities måste säkerställa kundkännedom gällande alla sina kunder. Därför kommer United Securities och den rådgivare som du träffar alltid att fråga dig om identitetshandling vid inledande av en affärsförbindelse samt löpande kontrollera identiteteten. Om kunden är ett bolag måste United Securities försäkra sig om vilka som har rätt att teckna bolagets firma och även kontrollera identitet på de personer som tecknar bolagets firma. Vid bolag, samt vid behov personer, kommer även utredas vem/vilka som är de verkliga huvudmännen.

United Securities kommer också att ställa frågor till dig samt till bolag, eller i förekommande fall personer, med verkliga huvudmän om du är en person i politiskt utsatt ställning (ofta förkortat till PEP = Politically Exposed Person på engelska). En PEP är en ”fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat”. United Securities måste ta reda på om du är en sådan person som avses med PEP. Från och med den 1 augusti 2015 ställs krav i Sverige på att även inkludera inhemska PEP:s, vilket för United Securities innebär att hela dess kundkrets omfattas. Dessutom räcker det inte att bara avgöra om en kund är en PEP eller inte. United Securities måste även vidta åtgärder för att avgöra om deras kunder är ”familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning”. Syftet med regeln är att motverka att korrupta PEP ska missbruka sin maktställning i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi är inte intresserade av din eller dina närståendes partiståndpunkt eller politiska aktivitet.

United Securities kommer också att fråga om ditt kapitals ursprung.

MiFID II – kunden i fokus

Inom EU finns sedan tidigare gemensamma regler för värdepappershandel genom införandet av Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) den 1 november 2007. MiFID ska bland annat underlätta handel med värdepapper över nationsgränserna.

Med syfte att stärka skyddet ytterligare för dig som kund infördes den 3 januari 2018 nya regler på värdepappersmarknaden som ersätter MiFID. Regelverken heter MiFID II och MiFIR. De nya regelverken förtydligar och stärker de redan gällande reglerna och sätter dig som kund i fokus genom bland annat ett stärkt kundskydd och ökad transparens på värdepappersmarknaden. Du som investerare kommer bland annat få mer information än tidigare som stöd för ditt investeringsbeslut.

Lämplighetsbedömning och produktstyrning

En del av kundskyddet är att United Securities alltid måste säkerställa att den produkt du får rekommenderad är lämplig för dig utifrån den målgrupp som produkten riktar sig till. Det innebär att United Securities kommer dela in dig i ett kundsegment baserat på dina kunskaper och erfarenheter av handel med finansiella instrument, förmåga att bära förluster, risktolerans och investeringsmål och utifrån ditt kundsegment ge dig råd om lämpliga produkter.

Transparens

Det nya regelverket innebär också att du som kund kommer få mer information om produkten du investerar i samt om de kostnader och avgifter som är förknippade med din investering. Du kommer att få informationen vid investeringstillfället samt årligen.

Global identifieringskod

Från och med den 3 januari 2018 behöver alla kunder, såväl privatpersoner som företag, som handlar med värdepapper en global identifieringskod. För företag kallas identifieringskoden LEI (Legal Entity Identifier) och för privatpersoner NID (Nationellt ID eller National Client Identifier). LEI- eller NID-nummer krävs inte för handel med värdepappersfonder eller specialfonder, men krävs för handel med börshandlade fonder.

För företag är det förenat med en kostnad att skaffa LEI-nummer, medan NID-nummer för privatpersoner är kostnadsfritt. För dig som svensk medborgare är NID-nummer detsamma som ditt personnummer.

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kan ett värdepappersbolag ha anknutna ombud. Ett anknutet ombud får vara anknutet endast till ett värdepappersbolag. 

Ett anknutet ombud kan för United Securities räkning marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument eller tillhandahålla investerings-rådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster.

United Securities ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden.

Klagomål i anledning av uppdrag som det anknutna ombudet utför som anknutet ombud ska ställas till United Securities klagomålsansvarig.

 

Finansiell  information

Här finner du finansiell information för United Securities i form av års- och delårsredovisningar samt periodisk rapportering till Finansinspektionen.

 

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 förstärks reglerna för dataskydd genom dataskyddsförordningen (GDPR). I och med detta har US uppdaterat sin integritetspolicy. Ändringarna gäller från den 25 maj och innebär att du får mer information om behandling av dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt GDPR.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter i nedan dokument: 


  Integritetspolicy

 

För att få dina rättigheter tillgodosedda enligt vår Integritetspolicy kan du logga in i Kundportalen och läsa mer under fliken ”Min sida/Behandling av personuppgifter”. Du kan också kontakta oss via vårt kontaktformulär under Kontakt.

 

Offentliggörande utförandeplatser

  Här finner du United Securities offentliggörande