4082.Spiltan_header.png

Med tydligt bolagsfokus och en välbeprövad investeringsfilosofi arbetar vi för att ge våra fondandelsägare god riskjusterad avkastning.

 

Investeringsfilosofi

Alla fonder, såväl aktie- som räntefonder, förvaltas enligt vår investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet och stabilitet och vi strävar efter att leverera god riskjusterad avkastning till alla fondandelsägare. Vi arbetar med fundamental analys och stor vikt läggs vid att verkligen förstå de bolag vi investerar i. 

I våra aktivt förvaltade aktiefonder bortser vi från olika aktiers indexvikt och investerar enligt vår egen övertygelse. En aktie utgör en ägarandel i ett bolag och aktiekursen kommer att svänga betydligt mer än bolagets verkliga värde. Djup kunskap om varje enskilt innehav gör att vi kan bortse från mycket av bruset på marknaden som skapar kurssvängningar och investera långsiktigt i bolag med hållbara affärsmodeller som har förutsättningar att skapa verkliga värden. 

Huvudsakligen investerar vi långsiktigt i bolag som går med vinst, kan uppvisa bra kassaflöden och har rimligt starka balansräkningar genom aktier och obligationer. Bolag med dessa egenskaper är allt som oftast bra investeringar – både i goda och sämre tider.

 

Förvaltning

Våra förvaltare är ett dedikerat team av personer med lång branscherfarenhet och stor kompetens inom sina respektive områden. Ränteförvaltare och aktieförvaltare sitter tillsammans och bidrar till kunskap om bolag genom sina olika perspektiv i

 

bolagsanalysen. Genom regelbundna möten i placeringsrådet där alla ansvariga förvaltare samt hållbarhetsansvarig ingår diskuteras makroekonomiska faktorer, fondportföljernas utveckling, enskilda bolag och nya investeringsidéer i ett dynamiskt forum. Slutligt investeringsbeslut fattas av respektive förvaltare.

 

Hållbarhet

Att investera ansvarsfullt går hand i hand med vårt mål att leverera god riskjusterad avkastning till våra fondandelsägare.

Vi arbetar strukturerat efter de riktlinjer vi satt upp för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrningsfrågor. I våra fondportföljer, såväl aktie- som ränteportföljer, är ESG-frågorna (Environment, Social, Governance) integrerade i bolagsanalysen och hela investeringsprocessen och de risker som identifieras ingår i den totala bedömningen av ett bolag och hjälper oss att undvika otrevliga överraskningar. Vi tycker självklart att det finns ett egenvärde i att investera ansvarsfullt och utöver de rent etiska skälen är vi övertygade om att det också är lönsamt.

Spiltan Fonder AB, org. nr 556614–2906, ägs till 80 procent av Investment AB Spiltan. Resterande ägs av anställda och ledningen i fondbolaget.

 

Spiltan Aktiefond Stabil

Fonden är en aktivt förvaltad Sverigefond som innehåller 20–30 noga utvalda bolag.

Fonden har en tredelad struktur med bolag noga utvalda utan särskild fokus på bransch eller storlek, investmentbolag samt direktavkastande tillgångar. Ungefärlig fördelning i nämnd ordning är 50 procent, 35 procent och 15 procent. Samtliga innehav väljs ut enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet och stabilitet. Aktieinnehaven är 20–30.

Investmentbolag utgör en betydande del av fonden vilket ger spridning genom att du indirekt blir ägare till många fler bolag. Investmentbolagen är professionella investerare som agerar aktiva ägare för att utveckla och förädla noterade och onoterade bolag.

Fondens defensiva inslag av direktavkastande tillgångar, som exempelvis företagsobligationer, balanserar portföljen och dämpar när börsen faller.

Läs mer om fonden här

 

 

4084.Spiltan_Brandstrom_-_ny_webb.144x.jpg

Fonden startade:
2002-12-02

Förvaltare:
Erik Brändström

Riskklass: 5 av 7

Avgift: 1,5 %

 

 


 

Spiltan Småbolagsfond

Fonden är en aktivt förvaltad småbolagsfond med fokus på svenska småbolag, men kan även investera i bolag från övriga Norden. Bolagen är noga utvalda enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi och förvaltaren väljer ut snabbväxande bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller och starka kassaflöden. 

Fonden är fokuserad och de olika bolagens vikter i portföljen är ett resultat av förvaltarens egen analys och förväntningar och är helt bransch- och indexoberoende. 

En småbolagsfond är ett bra komplement till ett sparande i traditionella bredare Sverigefonder som oftast placerar i större bolag. Mindre bolag har historiskt haft en högre tillväxt och genererat högre avkastning än svenska storbolag.

Läs mer om fonden här

 

 

4176.Andersson_-_ny_webb.144x.jpg

Fonden startade:
2002-12-02

Förvaltare:
Pär Andersson

Riskklass: 6 av 7

Avgift: 1,5 %


Spiltan Högräntefond

Fonden investerar i företagsobligationer och förvaltas aktivt av erfarna förvaltare med lång och bred erfarenhet av räntemarknaden. Mandatet är brett vilket ger förvaltarna flexibilitet att göra de investeringar de anser bäst under olika förutsättningar och obligationer väljs ut efter noggrann bolagsanalys i enlighet med vår investeringsfilosofi. Bedömningen av framtida ränterörelser avgör räntebindning i obligationerna. Vi strävar efter att köpa obligationer där vi tror på en förbättring i kreditkvaliteten vilket i sin tur leder till stigande kurs i obligationen.

Mandatet tillåter även till begränsad del investeringar i andra värdepapper med betydande ränteinslag så som konvertibler och preferensaktier och kan placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk.

Den genomsnittliga räntebindningstiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år.

Vi väljer bolag som har en förutsägbar och hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare. Investeringarna sprids mellan företag och branscher i Norden, med tyngdpunkt på Sverige, som har förutsättningar att få en bättre kreditvärdighet.

Målsättningen är att med god riskspridning erbjuda en avkastning som över tid är bättre än penningmarknadsfonder som placerar i värdepapper med löptid på högst ett år.

Läs mer om fonden här

 

4083.Spiltan_Lonnquist_-_ny_webb.144x.jpg

Fonden startade:
2014-04-02

Förvaltare:
Lars Lönnqvist,

Medförvaltare
Nicklas Segerdahl

Riskklass: 3 av 7

Avgift: 0,75 %