4153.image.350x144.png

Utvecklingen på marknaden kräver nya lösningar

Det måste finnas fler alternativ till traditionellt sparande. Fonder med flexibilitet som kan anpassas till omvärldens allt snabbare svängningar spelar en allt större roll i sparandet. Vi på Nordic Cross Asset Management har detta som utgångspunkt i vår verksamhet. Vi bedriver aktiv förvaltning i våra fonder med ambition att skapa positiv avkastning oavsett marknadernas utveckling.

Med lång erfarenhet och kompetens att förvalta olika tillgångsslag erbjuder vi fonder som tar hänsyn till hållbara investeringar. Detta ser vi som en förutsättning för att över tid skapa god riskjusterad avkastning. Samtliga fonder från Nordic Cross är bland annat fossilfria.

Nordic Cross Asset Management startade år 2016 av sex medarbetare från Catella Fonder tillsammans med Altorägda Carneo Asset Managers. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bland annat Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management och OPM ingår.

Vad tror vi på?
  • Aktiv förvaltning
  • Makroanalys för allokering med mikroanalys för aktier och krediter
  • Att småbolag presterar bättre än stora bolag över tid
  • Användning av derivat skapar möjligheter till ökad avkastning
  • Att bolag som är hållbara presterar bättre än index över tid
  • Att du som investerare ska få bra betalt för tagen risk
Vi erbjuder fyra dagligt handlade alterntiva fonder, alla med en ESG profil och med Norden som investeringunivers
  • Nordic Cross Stable Return - Multistrategifond som kan ses som ett alternativ till traditionellt räntesparande
  • Nordic Cross Small Cap Edge - Alternativ och komplement till småbolagsfonder
  • Nordic Cross Credit Edge - Alternativ och komplement till företagsobligationer
  • Nordic Cross Total Return Bond Fund - Låg riskräntefond med stor verktygslåda

 

Teamet bakom Nordic Cross Asset Management

3949.Nordic_Cross_Team.538x.jpg

Ansvarsfulla investeringar

"Börsbolag som tar hänsyn till hållbarhet levererar bättre avkastning över tid" - Mats Andersson, Styrelsemedlem Nordic Cross

Det finns få dagligt handlade alternativa fonder med ESG profil. Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet på vår hemsida, www.nordiccross.com 

 

 

Nordic Cross Stable Return

Riskklass 3 - Multistrategifond, alternativ till traditionellt räntesparande och blandfonder

En dagligt handlad multistrategifond som allokerar mellan olika alternativa aktie- och räntestrategier. Målet är att i dagens marknad uppnå avkastning på 4-5 procent per år efter avgift till en risk om max 3 procent.

"Det är den första fossilfria, dagligt handlade, multistrategifonden"

Fast avgift: 0,9 %
Prestationsarvode: 20 %
Tröskelränta: RXVX 90 eller lägst noll och evigt high water mark
Förvaltare: Ulf Strömsten, Mikael Hanell och Emil Nordström

Fonden har möjlighet att ta både korta och långa positioner inom aktier och räntebärande tillgångar. Den skall ge god avkastning i förhållande till fondens låga risk och kan ses som ett alternativ till ränte- och blandfonder. Fonden förvaltas av ett team med mycket lång erfarenhet och som vi flera tillfällen fått pris för sitt förvaltningsarbete.

Teamet bakom Nordic Cross Stable Return förvaltade tidigare en liknande fond hos sin tidigare arbetsgivare där fonden sendan 2004 fram till juni 2016 avkastat 5,3 % per år efter avgift till en risk om 2,6 %.

"I dagens utmanande räntemarknad är vår fond ett utmärkt alternativ. Vi vill att risken i fonden ska hållas konstant och låg så att våra investerare kan förvänta sig en jämn avkastnng över tid.", säger Ulf Strömsten, ansvarig förvaltare av fonden

"Det räntemandad som finns i fonden är flexibelt. Vi söker en bra balans mellan olika tillgångklasser på räntemarknaden och her möjlighet att använda både durations- och kreditskydd för att skydda kapitalet under turbulenda marknadsförhållanden.", säger Magnus Nilsson, delförvaltare av fonden.

Läs mer om fonden på vår hemsida, Nordic Cross Stable Return


 

Nordic Cross Credit Edge

Riskklass 3 - Fonden som gillar när det skakar till

3962.NCAM_-_shutterstock_727986895.538x.jpg

"Tänk dig att ha kapital att investera när alla andra måste sälja, vore inte det en strategi att kika närmare på?"

Fonden Credit Edge är en dagligt handlad alternativ räntefond med högre avkastningsprofil än traditionella räntefonder. Fonden har en målsättning att generera avkastning på över 6 procent över perioden 3-5 år. Fonden har en djup verktygslåda och är konstruerad att ge hög marknadsexponering med begränsad förlustrisk och samtidigt kunna vara opportunistisk.

Fast avgift: 1 %
Prestationsarvode: 15 %
Tröskelränta: OMRX T-BILL eller lägst noll och evigt high water mark
Förvaltare: Emil Nordström, Magnus Nilsson och Fredrik Tauson

Nordic Cross Credit Edge ABC

A

Genom att använda derivat skapas stor exponering mot Europiska förtagsobligationer med liten kapitalinsats. Exponering kommer variera och fonden kommer från tid till annan har högre exponering än fondförmögenheten.

B

Över tid kommer huvuddelen av fondens kapital vara placerat i likvida obligationer med hög kreditvärdighet.

C

Det likvida kapitalet ska, i perioder av hög marknadsoro, opportunistiskt användas för        kortsiktiga investeringar i nordiska och europeiska förtagsobligationer som handlas till ”rabatt”.

 

Läs mer om fonden på vår hemsida, Nordic Cross Credit Edge


 

Nordic Cross Total Return Bond Fund

Riskklass 2 - Parkeringsplats

"Dagens räntenivåer erbjuder mycket små möjligheter till avkastning i vanligt räntesparande. Stigande marknadsräntor kommer dessutom att leda till fallande fondkurser i de traditionella obligationsfonderna"

Målavkastning: 2-3 % efter avgift över Stibor

Fast avgift: 0,6 %
Prestationsarvode: 15 %
Tröskelränta: RXVX 90 eller lägst noll och evigt high water mark
Förvaltare: Magnus Nilsson, Fredik Tauson och Emil Nordström

Nordic Cross Total Return Bond Fund - ger investerare en enkel tillgång till det som krävs för att hantera låga, eller stigande, räntor samt turbulenta kreditmarknader. Fondens målsättning är att skapa stabil avkastning oberoende av utvecklingen på kredit- och räntemarknaden. ”Total Return” står för den totala avkastningen som skapas dels genom en löpande avkastning och dels genom en förväntad kapitalvinst.

Vi bygger en diversifierad portfölj med en "go-anywere" strategi, vilket innebär att fonden söker bästa möjliga avkastning i samtliga räntebärande instrument utan att vara bunden till något jämförelseindex eller löptidskategori, Fredrik Tauson - Ansvarg förvaltare Nordic Cross Total Return Bond Fund

För att skydda portföljen under turbulenta marknadsförhållanden samt även opportunistiskt skapa värde använder fonden derivat.

Ambitionen i nuvarande marknadsklimat är att skapa en avkastning på 2,5-3% över Stibor med en standardavvikelse på 1-2%.

Läs mer om fonden på vår hemsida, Nordic Cross Total Return Bond Fund

 

 

Nordic Cross är sponsor till Svenska Padelförbundet

3963.NCAM_-_padelforbundet.293x115.png

 

Läs mer om fonderna, gå till www.nordiccross.com

För direktkontakt med någon på Nordic Cross, kontakta:

Joakim Stenberg, Founding Partner Nordic Cross: joakim.stenberg@nordiccross.com

Sebastian Uddén, Founding Partner Nordic Cross: sebastian.udden@nordiccross.com