4021.Naventi.png

 

AKTIV FÖRVALTNING FÖR DIN FRAMTID

Vårt fondutbud utgörs av aktivt förvaltade fonder. Aktiv förvaltning innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och tillgångar som bedöms lämpliga att placera fondernas kapital i, och sedan gör placeringar där vi förutspår en positiv värdeutveckling. Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras. Naventi investerar i bolag som bedöms ha stabilt växande bolagsvinster, tillväxt i såväl försäljning som marginaler samt stark positionering inom respektive bransch/sektor. Ränteplaceringar sker huvudsakligen i räntebärande värdepapper utgivna av företag, där samtliga valutasäkras. Samtliga fonder följer Naventis interna hållbarhetsprofil, med målsättningen att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till respektive fonds risknivå.

Läs mer om hur vi aktivt arbetar med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar på vår hemsida: https://naventi.se/ansvarsfulla-investeringar 

Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag med lång historik. Bolaget grundades år 2002 och ägarna är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda förvaltning i aktivt förvaltade fonder med ambitionen att vara en av marknadens skickligaste fondförvaltare.

 

Följ vårt förvaltningsarbete i App

Vi publicerar löpande information om vårt aktiva förvaltningsarbete i Naventi Fonders App för smartphone. Läs om nya innehav i både aktier och obligationer eller senaste nytt som berör portföljen.

Ladda kostnadsfritt ned appen från App Store eller Google Play. Sök efter Naventi Fonder.


Kontaktpersoner

Magnus Jansson
073-073 16 40
magnus.jansson@naventi.se

Marko Vehkalahti
070-570 26 26
marko.vehkalahti@naventi.se 

Jonas Karell
072-500 13 35
jonas.karell@naventi.se

Naventi Offensiv Flex -
Riskklass 5

Naventi Offensiv Flex är en aktivt förvaltad global fond med fokus på aktier. Aktieplaceringar görs i bolag som bedöms vara attraktivt värderade, där vi ser god framtida vinst- och försäljningstillväxt, stabila marginaler och en stark positionering inom respektive bransch/sektor. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år. 

Valbar hos: Folksam, Futur Pension, Garantum, Länsförsäkringar, MFEX, Movestic, Nord Fondkommission, Nordnet, Pensionsmyndigheten, SEB Trygg Liv, Skandia Depå, Skandia Link, SPP, Strukturinvest och Swedbank

Förvaltningsavgift: 1,60%

 

Naventi Balanserad Flex -
Riskklass 4

 

Naventi Balanserad Flex är en aktivt förvaltad global blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 70 procent av fondförmögenheten. Aktieplaceringar görs i bolag som bedöms vara attraktivt värderade, där vi ser god framtida vinst och försäljningstillväxt, stabila marginaler och en stark positionering inom respektive bransch/sektor. De räntebärande instrumenten valutasäkras och inriktar sig på större obligationsutgåvor med bra likviditet. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.

Valbar hos: Folksam, Garantum, Länsförsäkringar, MFEX, Movestic, Nord Fondkommission, Nordnet, Pensionsmyndigheten, SEB Trygg Liv, Skandia Depå, Skandia Link, SPP, Strukturinvest och Swedbank

Förvaltningsavgift: 1,50% 

Årlig Avgift: 1,50% 

Naventi Global Företagsobligationsfond - Riskklass 2

Naventi Global Företagsobligationsfond inriktar sig på större nordiska och globala obligationsutgåvor med bra likviditet. Fonden är valutasäkrad och agerar aktivt både i primär- och sekundärmarknaden. I genomsnitt eftersträvas ”BBB” / IG-rating och andelen HY (lägre än BBB) kommer normal sett att ligga omkring 35%. Fonden har en makrotematisk approach med Region-/ Sektor-/ Bolagsanalys och fokuserar på omvärldsfaktorer som är signifikanta för framtida avkastning. Jämförelseindex är Nasdaq OMX Credit SEK. Fonden är valutasäkrad och lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst två till tre år.

Valbar hos: Garantum, MFEX, Movestic, Nord Fondkommission, Nordnet, SPP och Strukturinvest

Förvaltningsavgift: 0,70%

Årlig Avgift: 0,73%