4021.Naventi.png

AKTIV FÖRVALTNING FÖR DIN FRAMTID

Vårt fondutbud utgörs av aktivt förvaltade fonder. Aktiv förvaltning innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och tillgångar som bedöms lämpliga att placera fondernas kapital i, och sedan gör placeringar där vi förutspår en positiv värdeutveckling. Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras. Naventi investerar i bolag som bedöms ha stabilt växande bolagsvinster, tillväxt i såväl försäljning som marginaler samt stark positionering inom respektive bransch/sektor. Ränteplaceringar sker huvudsakligen i räntebärande värdepapper utgivna av företag, där samtliga valutasäkras. Samtliga fonder följer Naventis interna hållbarhetsprofil, med målsättningen att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till respektive fonds risknivå.

Läs mer om hur vi aktivt arbetar med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar på vår hemsida: https://naventi.se/ansvarsfulla-investeringar 

Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag med lång historik. Bolaget grundades år 2002 och ägarna är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda förvaltning i aktivt förvaltade fonder med ambitionen att vara en av marknadens skickligaste fondförvaltare.

Kontaktpersoner

Magnus Jansson
073-073 16 40
magnus.jansson@naventi.se

Jonas Karell
072-500 13 35
jonas.karell@naventi.se

Naventi Offensiv Flex -
Riskklass 5

En aktivt förvaltad global fond med fokus på aktier. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år.

Förvaltningsavgift: 1,60% från 1 dec 2019

Årlig Avgift: 1,61% från 1 dec 2019

 

Naventi Balanserad Flex -
Riskklass 4

En aktivt förvaltad global blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 70 procent av fondförmögenheten. De räntebärande instrumenten valutasäkras och inriktar sig på större obligationsutgåvor med god likviditet. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.

Förvaltningsavgift: 1,50% från 1 dec 2019

Årlig Avgift: 1,51% från 1 dec 2019

Naventi Global Företagsobligationsfond - Riskklass 2

En aktivt förvaltad global företagsobligationsfond med inriktning på större nordiska och globala obligationsutgåvor med god likviditet. Fonden är valutasäkrad och i genomsnitt eftersträvas ”BBB” / IG-rating och andelen HY (lägre än BBB-) kommer normal sett att ligga omkring 35%.

Förvaltningsavgift: 0,70%

Årlig Avgift: 0,73%