4217.Logo_Colour_POS.321x.png

4059.Kollage_2_Lannebo.1108x.jpg

Lannebo - 20 år av värdeskapande


Lannebo är ett av Sveriges största fristående fondbolag med över 80 miljarder kronor under förvaltning. Lannebo bedriver äkta aktiv förvaltning inom områden där vi har ytterst hög förvaltarkompetens. Fokus ligger på nordiska bolag och Lannebo erbjuder såväl aktiefonder som blandfonder och företagsobligationsfonder. Det är förvaltarnas kunskap, erfarenhet och engagemang som gör att vi håller toppklass inom utvalda nischer.

Lannebo bedriver ett aktivt ägararbete med fokus på hållbarhet och förvaltarna sitter ofta med i portföljbolagens valberedningar. I de bolag där Lannebo är med och väljer styrelse har andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat från 24 procent 2013, till 37 procent 2019.  Du kan läsa mer om Lannebomodellen här. https://www.lannebofonder.se/lannebomodellen

Lannebo grundades år 2000 av Anders Lannebo, som innan dess byggt upp Swedbank Robur och bland annat varit drivande i införandet av Allemansfonder i Sverige.

4129.Lannebo_Fondbild_Sverige_Hallbar.1096x.jpg
Är en fond för dig som vill bidra till en mer hållbar värld och ser sambandet mellan hållbara affärsmodeller och långsiktigt hög riskjusterad avkastning.

Fonden förvaltas av det erfarna förvaltarteamet Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf. Deras aktieurval bygger på egen analys och möten med företagsledningar för att bedöma bolagens långsiktiga förmåga att skapa värde. Fonden investerar aktivt i bolag som bidrar till en bättre miljö, ett friskare liv och ett mer hållbart samhälle. Portföljen är koncentrerad och består av cirka 30 innehav. Målsättningen är att hitta företag som bidrar till en mer hållbar värld och över tid ger en hög riskjusterad avkastning.

Lannebo Sverige Hållbar investerar huvudsakligen på den svenska marknaden, i såväl stora som små bolag. Fonden investerar inte i bolag som har mer än 5 procent av sin omsättning från fossila bränslen, alkohol, pornografi, spel, tobak eller vapen.

Besök fondsidan för mer information om fonden.

https://www.lannebofonder.se/fonder/sverige-hallbar-a-sek

Förvaltare: Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf

Avkastning: 64,8 procent över den rekommenderade placeringshorisonten på tre år.

Risknivå: 6 av 7.

4130.Lannebo_Fondbild_Teknik_Smabolag.1096x.jpg

I snart 20 år har Lannebo varit en pionjär inom svensk småbolagsförvaltning. Med fokus på fundamental analys och ägarstyrning har Lannebo bevisat styrkan i aktiv förvaltning av svenska småbolag. Lannebo Teknik Småbolag är det senaste tillskottet och lanserades i slutet av 2019.

Med Lannebo Teknik Småbolag tar Lannebo sin beprövade småbolagsförvaltning ut i världen och in i framtiden. 

Lannebo Teknik Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i teknikdrivna tillväxtbolag på den global marknaden. Fonden placerar, oberoende av geografi, i bolag utifrån tillväxtteman. 2020 är dessa teman: Säkerhet, Hälsa, Miljö, Digitalt innehåll, Datahantering och Resurseffektivisering.

Genom en kombination av en tematisk strategi med fokus på stora tillväxttrender och fundamental småbolagsanalys är fondens ambition att ge bättre avkastning än breda globalfonder.

Fonden förvaltas av Johan Nilke som tidigare bland annat förvaltat Öhman Global Growth och Lannebo Vision, samt Helen Broman som varit analytiker för Lannebo Microcap och Nanocap. 

Besök fondsidan för mer information om fonden.

https://www.lannebofonder.se/fonder/lannebo-teknik-smabolag

Förvaltare: Johan Nilke och Helen Broman.

Risknivå: 6 av 7.

4131.Lannebo_Fondbild_Teknik.1096x.jpg

Lannebo Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i tillväxtbranscher globalt men med tonvikt på USA och teknologisektorn. Fonden förvaltas av Johan Nilke och Helen Broman som även förvaltar Lannebo Teknik Småbolag. Förvaltarna strävar efter att hitta företag som är ledande inom olika branscher. De analyserar bolagens konkurrenskraft och framtidsmöjligheter samt hur det är avspeglat i aktiens pris. Avsikten är att varje placering ska kvalificera sig på egna meriter.

Fonden har avkastat 150 procent över den rekommenderade placeringshorisonten på fem år samtidigt som den haft en lägre risknivå än de flesta liknande teknikfonder. Bland de största innehaven finns ledande teknikföretag som Apple, Microsoft och Alphabet. 

Besök fondsidan för mer information om fonden.

https://www.lannebofonder.se/fonder/teknik

Förvaltare: Johan Nilke och Helen Broman.

Avkastning: 148,7 procent över den rekommenderade placeringshorisonten på fem år.

Risknivå: 6 av 7.

4216.Fondbild_Sustainable_Corporate_Bond.1096x.jpg

Lannebo Sustainable Corporate Bond - Grön obligationsfond

Att investera i en företagsobligationsfond innebär att investera i lån till företag. Fonden lånar ut pengar till företag som betalar ränta till fonden och därmed dess andelsägare. Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar i gröna obligationer, obligationer utgivna av hållbara företag och företag vars tjänster och produkter är direkt kopplade till framtidens utmaningar. Fonden investerar, liksom Lannebos övriga företagsobligationsfonder, i lån med rörlig ränta. Detta gör att fonderna inte påverkas i någon större utsträckning av förändringar i marknadsräntorna utan fokus ligger på varje företags förmåga att betala tillbaka lånen.

Placeringsinriktning

Lannebo Sustainable Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Norden och till viss del i övriga Europa. Fonden investerar i gröna obligationer*, obligationer utgivna av företag som bedöms vara hållbara eller som producerar varor eller tjänster som syftar till att lösa hållbarhetsutmaningar. Det bedömda genomsnittliga kreditbetyget för fondens placeringar är som lägst investment grade, BBB-.

* En grön obligation är en obligation där kapitalet är öronmärkt för att användas till miljöprojekt och som certifierats av en tredjepartsaktör.

Besök fondsidan för mer information om fonden.

https://www.lannebo.se/fonder/obligationsfond/ 

Förvaltare: Katarina Ponsbach Carlsson & Karin Haraldsson

Risknivå: 3 av 7.

4127.Lannebo_Fondbild_Mix.1096x.jpg

Är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar i svenska aktier och räntebärande värdepapper. I de fall där intressanta möjligheter identifieras sker investeringar även utanför Sveriges gränser. Till skillnad från många andra blandfonder kan Lannebo Mixfond investera upp till 100 procent i aktier men har även möjlighet att gå ur aktiemarknaden helt beroende på förvaltarnas syn på aktiemarknaden. Fonden passar därmed sparare som inte själva anser sig ha kunskapen för att effektivt allokera besparingar mellan aktier och räntor.

Lannebo Mixfond förvaltas av det erfarna förvaltarteamet Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf. Peter Lagerlöf har arbetat på Lannebo sedan 2014 och var innan dess chef för nordisk aktiestrategi och makroanalys på Carnegie. Charlotta Faxén har arbetat på Lannebo sedan 2009 och var med och startade Lannebo Mixfond. Innan dess var hon bland annat förvaltare av Carnegies Småbolagsfond.

Besök fondsidan för mer information om fonden.

https://www.lannebofonder.se/fonder/mixfond

Förvaltare: Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf

Avkastning: 22,0 procent över den rekommenderade placeringshorisonten på tre år.

Risknivå: 5 av 7.