Hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling  är en viktig fråga för oss och vi anser att samhällets alla aktörer har ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer. Alla påverkar och påverkas av både miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbarhet. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen. Den finansiella marknaden anses ha en viktig roll att spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, därför anser vi att integrera hållbarhet i ett investeringsbeslut inte bara bidrar till en bättre framtid för kommande generationer, även om argumentet är skäl nog, utan också till en långsiktig ekonomisk tillväxt. Vår ambition är att alltid utröna området bland hållbara placeringsalternativ för att ge goda möjligheter att erbjuda produkter som tar hållbarhet i beaktande och för att ge de bästa förutsättningarna att investera mer hållbart.

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde och integreringen av hållbarhetsrisker i din rådgivning kan minska sannolikheten för en sådan negativ påverkan. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag möjlighet att beakta negativa effekter för hållbarhetsfaktorer i vår rådgivning till kunder som efterfrågar en hållbarhetsanpassad rådgivning. Det gör vi genom att fråga dig om hållbarhetsaspekter är viktiga för dig i samband med att vi ger dig råd om investeringar. Svarar du att det är viktigt kommer vi endast att rekommendera dig produkter där förvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin förvaltning och produkter vars förvaltning präglas av investeringar som har en positiv effekt på miljö och framtid. Detta gäller för närvarande endast värdepappersfonder och vissa alternativa investeringsfonder.

Vi kommer däremot inte att beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter som vi kan komma att rekommendera dig. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker samt endast integrerat negativ effekt på hållbarhetsfaktorer i begränsad omfattning påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra rådgivare.

Vår ambition är att utveckla vårt arbete med hållbarhet. I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig större.