2417.didner_gerge.png

Didner & Gerge Fonder

Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre.

Fondbolaget grundades av Henrik Didner och Adam Gerge.  De träffades på Företagsekonomiska institutionen i Uppsala i början av 90-talet. Henrik doktorerade och Adam skrev på en licentiatavhandling. I fikarummet brukade de träffas för att diskutera intressanta bolag och gå igenom årsredovisningar. Efter att man avslutat sin doktorand och licentiat, beslöt man sig för att försöka göra något av sitt stora aktieintresse utanför den akademiska världen. Så startade Didner & Gerge Aktiefond den 10 oktober 1994.

Helena Hillström var den första personen de anställde något halvår senare i och med att man inte hann med att svara i telefonen och sköta den dagliga handeln av andelar i fonden. Helena är idag vd i bolaget sedan början av 2012.

Fondbolaget har sedan dess vuxit till att bli 26 anställda och ha fem olika aktiefonder under förvaltning. Vi är fortfarande fristående, och bolaget ägs och drivs utav Henrik Didner, Adam Gerge och övriga förvaltare.

Vi anser att det finns många fördelar med att vara just fristående och inte vara en del av en större koncern. Vi arbetar inte med en indexnära förvaltning utan våra fonders sammansättning är resultatet av de ca 35-45 aktier vi för tillfället bedömer har bäst framtida kurspotential. Ett fristående fondbolag har utöver fördelen att enbart fokusera på förvaltning även möjligheten att ge sina förvaltare stor frihet i valet av aktier. En förutsättning för att långsiktigt kunna prestera goda förvaltningsresultat är att man måste ta risken att resultaten enstaka år blir tydligt sämre än index. En förvaltare måste i den situationen känna fullt förtroende för företagets ledning, en förvaltare som oroar sig för sin arbetssituation kan inte fokusera på långsiktigt goda resultat.

Vi är aktiva och uthålliga investerare som anser att över tiden kommer det underliggande värdet på ett företag att avspegla sig i aktiepriset.

Att köpa en aktie är för oss detsamma som att köpa en del i ett företag, inte ett värdepapper. Vi tillämpar en aktiv förvaltning av våra fonder. Med en aktiv förvaltning menas vanligen att en portfölj sätts samman efter förvaltarens bästa idéer. I takt med att förvaltaren hittar köpvärda aktier respektive inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande.

Motsatsen kan sägas vara en indexförvaltning, eller så kallad passiv förvaltning, dvs portföljen har en sammansättning som i princip motsvarar den börsen har i sin helhet. Det är viktigt att påpeka att aktiv förvaltning inte betyder att aktier köps och säljs i ett hektiskt tempo utan att förvaltarna vågar ta ställning till sina bästa idéer.

Ska en fond över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet. Baksidan är naturligtvis att en aktivt förvaltad fond även kan prestera sämre än index. Det är vår övertygelse att en aktiv förvaltning över tiden har goda möjligheter att överträffa relevanta jämförelseindex till en rimlig risk.

Investeringsfilosofi

Vi bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder. Vår målsättning är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex. Det är vår övertygelse att om en fond över tiden ska ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex så är aktiv förvaltning en nödvändighet. En förutsättning för att genom aktiv förvaltning prestera långsiktigt goda resultat är att man måste vara villig att ta risken att fonden ibland utvecklas sämre än index. Därför rekommenderar vi alltid att våra andelsägare har en placeringshorisont på minst fem år.

Fokus på företag Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra företag med god kurspotential. Med bra företag menar vi välskötta företag som normalt har en historik där försäljning och resultat inte varierat för mycket; har goda vinstmarginaler eller kan uppnå det samt tillhör de större i sin bransch eller inom utvalda nischer. På 3–5 års sikt är det även önskvärt att företagen skall vara inte oväsentligt större. Tror vi fortfarande att aktien har en bra kurspotential kan vi äga aktien i många år. Vi har normalt en långsiktig placeringshorisont. Vi är av uppfattningen att välskötta bolag normalt tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och en företagsledning med en god kostnadskontroll inser vikten av att hushålla med resurser och vara medveten om risker. Vi är generellt försiktiga till företag där företagets resultat till största delen beror på hur priset på den vara/de varor företaget säljer utvecklas; som råvaru-, skogs- och stålföretag. Vi kan dock investera i sådana bolag om vi bedömer att värderingen är tydligt låg. Investeringar oberoende av bransch och börsvikter Vi har en aktiv förvaltning, dvs vi placerar enligt våra bästa idéer oberoende av bransch och börsvikter. Fondernas utveckling relativt index kan därför förväntas visa viss oregelbundenhet.

Fonderna är alltid mer eller mindre fullinvesterad. Vi är försiktiga med att ha en bestämd uppfattning om börsens utveckling. Vår filosofi är att alltid vara mer eller mindre fullinvesterade. Målsättningen är att fondernas urval av aktier över tiden skall generera en avkastning överstigande ett relevant jämförelseindex. Vi försöker alltid bilda oss en egen uppfattning Vi tar gärna del av andras analyser och bedömningar av företag. Vi tycker dock att det är viktigt att ha ambitionen att alltid själva försöka bilda oss en uppfattning om företagens framtid. Vi strävar alltid efter en egen förståelse av skälen till varför en aktie bör ingå i portföljen. I vår arbetsmetodik ingår att komplettera allmänt tillgänglig information om marknader och företag med egna analyser och företagsbesök. Med ett företagsfokuserat tänkande försöker vi över tiden förbättra urvalsprocessen.

Fonder i fokus

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Småbolag

Didner & Gerge Global

Didner & Gerge Small and Microcap

Didner & Gerge US Small and Microcap