3905.DANSKE_INV_RGB_DB.590x83.png

Om Danske Invest

Global expertis med lokal närvaro

Danske Invest är en av Nordens största och äldsta fondaktörer. Vi kombinerar breda, aktivt förvaltade fonder med distinkta, nischade och innovativa erbjudanden på växande marknader och inom utvalda segment. Europa är vår hemmamarknad och genom samarbete med ett flertal av världens ledande kapitalförvaltare erbjuder vi fonder från en lång rad marknader på ett globalt plan.

Danske Invests fonder är tillgängliga via banker, plattformar, kapitalförvaltare och försäkringsbolag i stora delar av Europa. För en lista över var du kan handla Danske Invests fonder, besök vår hemsida danskeinvest.se. Där hittar du även informationsbroschyr, basfakta för investerare, produktblad och årsrapporter för alla Danske Invests  fonder.

Ansvarsfulla investeringar

För Danske Invest är det viktigt att ge våra andelsägare både en konkurrenskraftig avkastning, och samtidigt leverera avkastning inom ramen för socialt ansvar och hållbarhet. Vi på Danske Invest är övertygade om att avkastning och ansvar går hand i hand eftersom god affärsetik påverkar och minskar risken i investeringarna.

I samtliga fonder tar vi därför hänsyn till hur företagen vi investerar i hanterar miljö och sociala frågor samt hur de sköter sin bolagsstyrning. Detta brukar benämnas ESG, vilket är en förkortning av den engelska benämningen Environmental, Social and Governance. Vidare uppmanar vi företagen att följa internationella riktlinjer och principer.

Vill du läsa mer om fonderna besök Danske Invest hemsida.

3906.om_danske.538x.jpg

Kontaktinformation Danske Invest

Alexander Frick
Sales Manager, Asset Management Distribution
Danske Invest, Sweden
Phone:+46 73 937 44 40
Mail: alexander.frick@danskebank.se

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning - LU1349997640

3907.aktiv_formogen.538x.jpg

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning är en blandfond som placerar i både svenska aktier och räntepapper. Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 50/50. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar kan därför variera från normalläget.

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltnings mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar avkastningsutvecklingen för en portfölj bestående av hälften svenska aktier och hälften svenska ränteplaceringar. Fonden är ackumulerande.

Danske Bank Asset Management är förvaltare av Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning. Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Ansvarig förvaltare - Ulric Grönvall

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

 

Danske Invest India - LU0193801577

3910.india.538x.jpg

Danske Invest India investerar i aktier från företag som hör hemma, eller har sin huvudsakliga verksamhet, i Indien och som är noterad på en officiell fondbörs.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelseindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre.

Danske Invest Indias målsättning är att skapa en avkastning som minst motsvarar avkastningen på den indiska aktiemarknaden. Fonden är ackumulerande.

Aberdeen Asset Management är förvaltare av Danske Invest India. Aberdeen Asset Management Limited har stor erfarenhet av att investera i Emerging Markets (nya marknader) – som bland annat omfattar länder i Asien, Sydamerika och Östeuropa, där ekonomierna och aktiemarknaderna genomgår en kraftig utveckling.

Investeringarna styrs från Singapore, Sao Paolo och London, men fondförvaltarna reser överallt i dessa Emerging Markets. Aberdeen lägger stor vikt vid valet av den enskilda aktien och dess långsiktiga potential och investerar aldrig i en aktie utan att först ha besökt företaget.

Ansvarig förvaltare - Adrian Lim

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Danske Invest Horisont Försiktig - LU1349507498
3908.horisont_fors.538x.jpg

Danske Invest Horisont Försiktig är en placeringslösning som syftar till att passa den enskilda kundens behov vad gäller placeringshorisont, risk- och avkastningsbehov.

Riskspridning handlar i grund och botten om att investera i olika tillgångsslag som normalt sett inte utvecklas på samma sätt över tid. Danske Invest Horisont Försiktig är en sk fondandelsfond som investerar i aktie- och räntefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Placeringar i överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument får totalt uppgå till 20% av fondförmögenheten.

Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 30/70. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar kan därför variera från normalläget.

Förvaltningen av Horisont sker med utgångspunkt i både långsiktiga och kortsiktiga positioner. Den långsiktiga synen på risk och potentiell avkastning för olika tillgångsslag revideras två gånger per år. Den kortsiktiga taktiska synen på risk och potentiell avkastning för olika tillgångsslag påverkas av makrotrender, industriella cykler och stämningen på marknaden. Revidering av denna syn görs varje månad eller oftare vid behov. Marknadens riskaptit utvärderas var 14:e dag eller oftare vid behov. Val av komponenter och implementering av förvaltningen sker på daglig basis där portföljerna kontinuerligt anpassas.

Danske Invest Horisont Försiktigs mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar avkastningsutvecklingen för en portfölj bestående av 30 procent aktier och 70 procent ränteplaceringar. Fonden är ackumulerande.

Danske Bank Asset Management är förvaltare av Danske Invest Horisont Försiktig. Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Ansvarig förvaltare - Stefan Rocklind

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.