3731.cliens-neg-web.200x74.png

Cliens Kapitalförvaltning är ett partnerägt och oberoende fondbolag vars målsättning är att erbjuda våra kunder långsiktigt god avkastning. Våra förvaltare är specialister på den Nordiska aktie- och räntemarknaden och vår verksamhet består av diskretionär kapitalförvaltning och fondförvaltning. Vi förvaltar fyra stycken fonder med olika förvaltningsstil och riskprofil.

Vi har stor erfarenhet av ansvarsfulla investeringar då många av våra kunder tar hänsyn till frågor rörande etik, miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i sin förvaltning. Förvaltningsteamet inom Cliens har förvaltat institutionellt kapital med etiska krav sedan 1999 och i dagsläget förvaltar vi bl. a flera uppdrag inom Svenska Kyrkan som ställer höga krav gällande ansvarsfulla investeringar. Vi tror att ansvarsfulla investeringar och hänsyn till miljön är en förutsättning för att ett bolag ska kunna drivas i enlighet med ägarnas och bolagens långsiktiga intressen.

Cliens Småbolagsfond

EN KONCENTRERAD SMÅBOLAGSFOND FOKUSERAD PÅ KVALITETSBOLAG

Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvarar en procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 % skall vara placerade i Sverige. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag.

OM CLIENS SMÅBOLAG

 • Aktivt förvaltad fond med fokus på svenska småbolag
 • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 25-35 innehav
 • Möjlighet att placera upp till 20 % i övriga Norden
 • Erfaret förvaltningsteam
 • Etik & hållbarhetsscreening

 

 

3729.Smabolag_pyramid.348x.png

FONDFAKTA

 • Startdatum 2016-09-30
 • Förvaltare Carl Sundblad + Team
 • Fondförmögenhet 170 mkr SEK
 • Aktiv risk Active Share 74% / Tracking Error n/a
 • Inriktning Svenska småbolag. Max 20 % övriga norden
 • Min. insättning A-klass: 5 000 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar

 

 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 1,35 % + 10 % performance fee (CSRXSE)
 • Andelsklass B 0,65 % + 10 % performance fee (CSRXSE) Minimum 5 mkr.
 • ISIN-kod A-klass: SE0008992069 / B-klass: SE0008992242
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Ja
 • PPM Ja, fast förvaltningsarvode inom PPM är 0,57 %

 

Cliens Sverige Fokus

TYDLIGT AKTIVT FÖRVALTAD OCH KONCENTRERAD AKTIEFOND SOM PLACERAR I 20-25 BOLAG

Cliens Sverige Fokus är en aktivt förvaltad fond med huvudsaklig inriktning på den svenska aktiemarknaden. Målsättningen är att ge en god värdetillväxt genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket bl. a. betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond, normalt äger fonden mellan 20-25 innehav. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning. Fonden investerar i alla bolagsstorlekar och balanserar portföljen mellan värde och tillväxtinvesteringar samt en andel s.k. casebolag.

OM CLIENS SVERIGE FOKUS

 • Aktivt förvaltad fond med fokus på svenska aktier
 • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 20-25 innehav
 • Innehåller små, medelstora och stora bolag
 • Stark historisk avkastning
 • Etik & hållbarhetsscreening

3732.Sv_Fokus_utmarkelser.348x.jpg

 

3733.Sverige_fokus_pyramid.348x.png

FONDFAKTA

 • Startdatum 2011-03-31
 • Förvaltare Thomas Brodin + Team
 • Fondförmögenhet 5240 mkr SEK
 • Aktiv risk Active Share 64 % / Tracking Error 3,7
 • Inriktning Svenska aktier. Max 10 % övriga norden
 • Min. insättning 5 000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar

 

 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 1,35 % + 10 % performance fee (SIXRX)
 • Andelsklass B 0,65 % + 10 % performance fee (SIXRX) Minimum 5 mkr.
 • ISIN-kod A-klass: SE0003910314 / B-klass: SE0006964763
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Nej

 

Cliens Sverige

EN AV DECENNIETS FRÄMSTA AKTIVT FÖRVALTADE SVERIGEFONDER

Cliens Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar oberoende av bolagsstorlek och bransch. Förvaltningsteamet kommer att begränsa nedsidan i långa nedgångsfaser med en större del av aktieportföljen i värdebolag samt väl utvalda case. I längre uppgångsfaser har vi en högre aktieandel och en högre andel i bolag där förväntningarna är höga på framtida vinsttillväxt. Målsättning med fonden är att skapa en god avkastning genom aktiv förvaltning och normalt äger fonden mellan 25-40 innehav.

OM CLIENS SVERIGE

 • Aktivt förvaltad Sverigefond
 • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 25-40 innehav
 • Innehåller små, medelstora och stora bolag
 • Starkt historiskt resultat
 • Etik & hållbarhetsscreening

 

3734.Sverige_pyramid.348x.png

FONDFAKTA

 • Stardatum 2004-12-31
 • Förvaltare Thomas Brodin + Team
 • Fondförmögenhet  1265 mkr SEK
 • Aktiv risk Active Share 59 % / Tracking Error 3,6
 • Inriktning Svenska aktier. Max 10 % övriga norden
 • Min. insättning 5000 kr, ingen gräns för uppföljande investeringar

 

 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 1,40 % + 15 % performance fee (OMRX T-Bill)
 • Andelsklass B 1,75%
 • Andelsklass C 1,55 % + 25 % performance fee (SIXRX)
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Nej
   

 

Cliens Mixfond

FRAMGÅNGSRIK AKTIV TILLGÅNGSALLOKERING MED STARK HISTORIK AV ATT BEGRÄNSA VÄRDEFALL

Cliens Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 25 % i något av tillgångsslagen. Det innebär att fonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 75 % aktier. I syfte att bromsa större värdefall i marknaden så kan fonden placera upp till 75 % av kapitalet i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden kan ta positioner i utländska aktier men tyngdpunkten ligger på den svenska aktiemarknaden. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att begränsa risken för stora värdefall i fonden. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag.

OM CLIENS MIXFOND

 • Aktieandel, max 75% - min 25% 
 • Aktiv allokering av aktier och räntebärande värdepapper
 • En flexibel strategi som skapar möjlighet att vara rätt positionerad genom hela konjunkturcykeln
 • God historik av att undvika stora fall i aktiemarknaden
 • Marknadsledande historisk avkastning
 • Etisk screening

FONDFAKTA

 • Startdatum 2004-12-31
 • Förvaltare Gunnar Håkanson + Team
 • Fondförmögenhet 1140 mkr SEK
 • Inriktning Aktier och räntebärande värdepapper
 • Min. insättning 5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)

 

 • Andelsklass A 1,40 % + 15 % performance fee (OMRXT-Bill)
 • Andelsklass B 1,75 %
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Ja
 • PPM Ja, fast förvaltningsarvode inom PPM är 0,62 %