3726.Catella_logo_RGB_neg.100x95.png

Catella fondförvaltning finns till för att ge fler människor medel att själva skapa sin önskade framtid.

I en värld som domineras av standardiserade produkt- och portföljlösningar, tror vi på att oberoende aktörer står för ett hälsosamt komplement som bidrar till att skapa fler möjligheter för kunderna att skapa sin önskade framtid.

Vi tror på att människor och organisationer ska ha fler alternativ när det gäller att långsiktigt placera sina pengar. Att verkligen ge dem fler verktyg och medel att uppnå sina mål.

Vi tror på att vara en tillgång både i upp- och nedgång, att kunna agera på egna villkor och bygga smarta lösningar oavsett läge i marknaden.

Allt för kundens bästa!

Catella Hedgefond

Låg risk är en hörnpelare för Catella Hedgefond. Vi ser fonden som ett bassparande som kompletterar andra fonder med högre risk. Det är ett mer flexibelt alternativ än ett traditionellt sparande i räntefonder. Den låga risken gör att avkastningen inte är lika beroende av rätt timing som sparande i aktiefonder och den dagliga handeln i fonden gör att pengarna normalt är tillgängliga.

Catella Hedgefond är en fond med en målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. En allokering mellan aktier och räntebärande tillgångar sker kontinuerligt utifrån vår marknadstro. Placering i derivatinstrument sker som ett led i fondens placeringsinriktning både för att öka avkastningen och hantera risker. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentala analys och kunskap om nordiska bolag. Totalt sex förvaltare sköter fonden. Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

Fonden passar dig som vill höja den förväntade avkastningen och sänka risken i en traditionell aktie- och obligationsportfölj och har en placeringshorisont på minst 3 år.

Data per 2017-04-30

Catella Avkastningsfond

En aktivt förvaltad räntefond med mål om låg risk och högre avkastning än genomsnittet på den svenska räntemarknaden.

Catella Avkastningsfond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och lågt kreditvärderingsbetyg (high yield) men även i sådana företagsobligationer där kreditvärderingsbetyg saknas och där en intern bedömning görs. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt, till en väl avvägd risk, givet de marknadsförutsättningar som råder. Fonden har en historik sedan 1999 och har under tiden uppvisat en stabil avkastning vilket understryker fondens profil som ett lågrisk alternativ bland ränteplaceringar. 

Fonden passar dig som vill ha en aktiv förvaltad räntefond med inriktning mot företagsobligationer med hög kreditvärdighet och som har en placeringshorisont på minst 2 år.

Data per 2017-04-30

 

Catella Småbolagsfond

Placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. En äkta småbolagsfond som har en optimal storlek på portföljen för att kunna tillämpa äkta stock picking.

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Data per 2017-04-30

Viktig information

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Catella Hedgefond är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella småbolagsfond får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.