3898.Atlant_Fonder_-_Logotype_Square_-_Positive_300dpi_RGB.111x111.png

3899.Atlant.1108x.jpg

Atlant Fonder - Med fokus på marknadsneutral avkastning

Vi tror på en aktiv förvaltning som är fokuserad på att skapa en god riskjusterad avkastning oavsett hur marknaden utvecklar sig. I samtliga fonder är ett av de viktigaste målen att ha en hög andel positiva avkastningsmånader. Vår förvaltningsmodell gör att våra fonder generellt sett minskar risken i en bred placeringsportfölj. Vår unika förvaltningsstil bygger på en hög aktivitet i kombination med ett stort fokus på riskminimering och att vara kapitalbevarande.

Atlant Fonders fondutbud

Vårt utbud består av fem marknadsneutrala och absolutavkastande fonder som är intressanta komplement till ränte- och företagsobligationsfonder. Vidare har vi tre börspåverkade fonder och en ädelmetallsfond. Fondförmögenheten uppgår till drygt 5 mdr. Mer om respektive fond hittar du på www.atlantfonder.se 

Atlants Fonder investerar i huvudsak på den svenska och europeiska options- och terminsmarknaden. Förvaltningen fokuserar på derivatstrategier, både på aktie- och räntemarknaden, i syfte att skapa såväl avkastning som skydd. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning på i huvudsak den svenska räntemarknaden.

Atlant Opportunity startade 1 januari 2016 och har sedan dess haft en årlig snittavkastning på 5,4 % till en risk på 2,4. Vi eftersträvar att skapa en marknadsneutral avkastning och är inte en Long/Short förvaltare. Förutom den underliggande avkastningen i ränteportföljen så skapas avkastning genom främst derivatstrategier. Derivaten används även som ett skydd mot oönskade marknadsrörelser.

Atlant Sharp ger dig en exponering mot OMXS30 (Stockholmsbörsen) samtidigt som fonden ger dig ett skydd mot större börsfall. Sharp har ett inbyggt skydd som säger att en eventuell nedgång i fonden aldrig ska bli större än cirka 10 procent under ett kalenderår, oavsett hur mycket Stockholmsbörsen faller. Sharp kan ses som ett bra komplement till Sverigefonder.

Atlant Stability är vårt lågriskalternativ och har sedan fondstart 2008 skapat positiv avkastning varje enskilt år. Stability är ett intressant alternativ till bankkonto och korta räntefonder. Fonden har över 85 % positiva avkastningsmånader och har stort fokus på att skapa en god riskjusterad avkastning.

Vår vision

Vår vision är att vi ska vara en av Sveriges ledande aktörer inom alternativa investeringar.

Den positionen ska vi nå genom att ha ett brett fondutbud och en förvaltning i toppklass med kundens bästa för ögonen.

Fonder i fokus
Atlant Stability

Stability eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med mycket låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 3 procentenheter till en uttalat låg risk. Fonden har även som målsättning att skapa positiv avkastning minst 80 procent av alla kalendermånader och endast i undantagsfall gå ner mer än 1 procent under en enskild kalendermånad.
Stability är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på marknadsneutrala derivatstrategier med låg risk på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med kort löptid och god kreditkvalitet.

Atlant Sharp

Sharp eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa möjlighet till en hög positiv avkastning. Målsättningen är att över längre perioder systematiskt avkasta betydligt mer än jämförelseräntan (SSVX 90 dagar) samt överträffa Stockholmsbörsens utveckling (OMXS30-index). Sharp har även som mål att en eventuell nedgång i fonden i normalfallet aldrig ska bli större än cirka 10 procent under ett kalenderår, oavsett hur mycket Stockholmsbörsen faller.
Sharp är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på aktierelaterade derivatstrategier på Stockholmsbörsens OMXS30-index i syfte att skapa såväl hävstång som skydd. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, medför möjligheter för fonden att stiga kraftigt vid börsuppgång. Derivaten används även för att skapa skydd och bromsa vid större nedgångar. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och god kreditkvalitet.

Opportunitys mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter och till en risk som är avsevärt längre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger Opportunity möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna leverera en god riskjusterad avkastning med en hög andel positiva månader.
Opportunity är en aktivt förvaltad marknadsneutral hedgefond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet

För mer information

Besök Atlant Fonders hemsida för aktuell utveckling.

 
Kontaktuppgifter

Michael Ekelund, VD & Marknadschef
michael.ekelund@atlantfonder.se
Telefon: 0767-209676

Jimmy Bohman, Försäljningschef
jimmy.bohman@atlantfonder.se
Telefon: 0705-775044