3898.Atlant_Fonder_-_Logotype_Square_-_Positive_300dpi_RGB.111x111.png

3899.Atlant.1108x.jpg

Atlant Fonder är ett entreprenörsdrivet svenskt fondbolag

Atlant Fonder är ett entreprenörsdrivet fondbolag grundat 2006 som uteslutande bedriver aktiv förvaltning av hedgefonder. I dagsläget är vi sju medarbetare och har huvudkontoret i Lund och ett kontor i Stockholm respektive Sälen. Merparten av våra ca 90 aktieägarna är andelsägare i fonderna.

Vi utvecklar och förvaltar fonder som vi själva vill investera pengar i, för vi tror att det bästa möjliga resultatet uppnås när det finns en stark intressegemenskap mellan fondbolaget och dess kunder. Därför är alla våra anställda delägare i fondbolaget, och investerar så klart själva i våra fonder.

Atlant Fonder erbjuder sju fonder med fokus på marknadsneutral avkastning

Vårt utbud består av fem marknadsneutrala fonder och två börspåverkade. För närvarande förvaltas sju fonder med olika strategier och risknivåer. Det förvaltade kapitalet uppgår till cirka 5 miljarder kronor.

Atlant Stability, riskklass 2, är den mest kända av våra fonder. Den förvaltas utifrån en förvaltningsfilosofi som har byggts upp under lång tid av vår chefsförvaltare Anders Kullberg och har levererat en långsiktigt bra snittavkastning på 3,2 % per år. Vi förvaltar i dagsläget även fonderna Edge, Multi-Strategy, Opportunity, Protect, Sharp och Stability Offensiv.

Aktiv förvaltning skapar värde

Vi tror på en aktiv förvaltning som är fokuserad på att skapa en god riskjusterad avkastning oavsett hur marknaden utvecklar sig. I samtliga fonder är ett av de viktigaste målen att ha en hög andel positiva avkastningsmånader. Vår förvaltningsmodell gör att våra fonder generellt sett minskar risken i en bred placeringsportfölj. Vår unika förvaltningsstil bygger på en hög aktivitet i kombination med ett stort fokus på riskminimering och att vara kapitalbevarande.

Atlants Fonder investerar i huvudsak på den svenska och europeiska options- och terminsmarknaden. Förvaltningen fokuserar på derivatstrategier, både på aktie- och räntemarknaden, i syfte att skapa såväl avkastning som skydd. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning på i huvudsak den svenska räntemarknaden.

Vår vision och vår affärsidé

Vår vision är att vi ska bli förstahandsvalet inom hedgefonder i Sverige. Den positionen ska vi nå genom att ha ett brett fondutbud och en förvaltning i toppklass med kundens bästa för ögonen.

Vår affärsidé har som mål att ge kunderna en god riskjusterad avkastning över tid genom ett brett utbud av aktivt förvaltade hedgefonder.

Fonder i fokus
Atlant Stability

Stability eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med mycket låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 3 procentenheter till en uttalat låg risk. Fonden har även som målsättning att skapa positiv avkastning minst 80 procent av alla kalendermånader och endast i undantagsfall gå ner mer än 1 procent under en enskild kalendermånad.
Stability är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på marknadsneutrala derivatstrategier med låg risk på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med kort löptid och god kreditkvalitet.

Atlant Sharp

Sharp eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa möjlighet till en hög positiv avkastning. Målsättningen är att över längre perioder systematiskt avkasta betydligt mer än jämförelseräntan (SSVX 90 dagar) samt överträffa Stockholmsbörsens utveckling (OMXS30-index). Sharp har även som mål att en eventuell nedgång i fonden i normalfallet aldrig ska bli större än cirka 10 procent under ett kalenderår, oavsett hur mycket Stockholmsbörsen faller.
Sharp är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på aktierelaterade derivatstrategier på Stockholmsbörsens OMXS30-index i syfte att skapa såväl hävstång som skydd. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, medför möjligheter för fonden att stiga kraftigt vid börsuppgång. Derivaten används även för att skapa skydd och bromsa vid större nedgångar. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och god kreditkvalitet.

Opportunitys mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter och till en risk som är avsevärt längre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger Opportunity möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna leverera en god riskjusterad avkastning med en hög andel positiva månader.
Opportunity är en aktivt förvaltad marknadsneutral hedgefond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet

Atlant Multi-Strategy

Multi-Strategy är en fond-i-fond som främst investerar i Atlants egna hedgefonder. Förvaltarnas bedömning av marknadsutvecklingen avgör vilken vikt de ingående fonderna får. Normalt kommer en stor andel av fondens kapital att vara investerat i Atlants marknadsneutrala fonder. Placeringsstrategin avser att leda till en stabil och positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaden.
Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 4 procentenheter. Fonden ger en god riskspridning och eftersträvar att vara marknadsneutral. Fonden har även som mål att ha en hög andel positiva avkastningsmånader.

Stability Offensiv eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden.  Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter till en avsevärt lägre risk än den svenska aktiemarknaden. Fonden har även som mål att skapa positiv avkastning minst 70 procent av alla kalendermånader.
Stability Offensiv är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på derivatstrategier på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Derivatstrategierna kombineras med aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet.

Atlant Edge är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivat-strategier. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis medelgod kreditkvalitet. Även placeringar i enskilda aktier kan förekomma.
Fonden eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa en marknadsneutral och hög positiv avkastning. Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 7 procentenheter till en risk som är lägre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger Edge möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna leverera en god riskjusterad avkastning med en hög andel positiva månader. 
 

Atlant Protect

Protect eftersträvar att leverera en god absolutavkastning med en låg korrelation med den svenska aktiemarknaden. Fonden är i synnerhet fokuserad på att identifiera och agera på situationer då risken för börsnedgång bedöms vara högre än normalt och därmed i första hand skapa hög avkastning de perioder då den svenska börsen faller kraftigt. Målsättningen är att över tid avkasta betydligt över fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar).
Protect är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på derivatstrategier baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet.

För mer information

Besök Atlant Fonders hemsida för aktuell utveckling.

 
Kontaktuppgifter

Michael Ekelund, VD & Marknadschef
michael.ekelund@atlantfonder.se
Telefon: 0767-209676

Jimmy Bohman, Försäljningschef
jimmy.bohman@atlantfonder.se
Telefon: 0705-775044