2018-09-13 15:06

Månadsrapport Ascensus augusti 2018

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!

Månadsrapport Ascensus Balanserad

Månadsrapport Ascensus Trend

Månadsrapport Ascensus Offensiv

Månadsrapport Ascensus Movestic Trend

Månadsrapport Ascensus Movestic Offensiv

 

Förvaltarkommentar

De globala aktiemarknaderna utvecklades positivt under augusti och fortsatte i samma riktning som föregående månads starka återhämtning – om än inte med samma kraft. Det globala aktieindexet MSCI World steg med ca 1 %. Utfallet mellan de större aktieregionerna uppvisade ganska stora diskrepanser. USA fortsatte sin starka uppgång medan Europa och emerging markets tappade ganska kraftigt. Om den sammantagna utvecklingen globalt var god under månaden så var det under större volatilitet under mitten av månaden. Marknaderna präglades då av insikterna om hur ett utvidgat handelskrig skulle påverka utvecklingen. Senare delen under månaden minskade fokus på handelskrig då USA:s samtal med tex Mexiko och Kanada pekade på minskade risker.

Makrostatistiken som kom in visade i viss mån på blandad utveckling men bidrog sammantaget till att påvisa en stark fortsatt tillväxt. I Sverige fortsatte konjunkturkänsliga bolag fortsatte överlag att utvecklas positivt och bankerna återhämtade sig efter en svag period medan en del defensiva sektorer utvecklades svagare.

Den tioåriga amerikanska statslåneräntan har pendlat strax under 3 %, precis som under föregående månad. Att räntan inte dragit iväg indikerar viss osäkerhet om vart ekonomin är på väg samtidigt som det också medfört att räntans betydelse i sig har tonats ned i den allmänna makrobedömningen, åtminstone för tillfället.

I Europa har det varit en svagare utveckling, främst på grund av geopolitiska faktorer som påverkat med kommande Brexit, Italiens utmaning med sin statsskuld i kombination med ett svagt politiskt ledarskap samt EU:s utveckling i stort.

Det stora amerikanska aktieindexet S&P 500 steg med ca 3 %  och emerging markets indexet, MSCI EM, föll med ca 1,7 %. Det europeiska indexet Eurostoxx 50 föll med ca 3,7 %. Den svenska börsen steg med ca 2,6 %. Det japanska indexet Nikkei steg med ca 1,4 %.

All avkastning i respektive index i lokal valuta.

I räntemarknaden råder viss osäkerhet om ränteutvecklingen men den tioåriga amerikanska räntan har, som nämnts ovan, hållit sig nära 3 %.

Den svenska kronan sjönk mot dollarn med ca 4 % och gentemot euron med ca 3 %. Den internationella marknaden fokuserar på privat skulduppbyggnad och att den ekonomiska utvecklingen, mätt som BPN/capita, inte är så god som den samlade utvecklingen. Även visst fokus inför riksdagsvalet påverkade i viss mån.

 

Offensiv

I Offensiv, som normalt är fullinvesterad i aktier, har vi fortsatt varit i princip fullinvesterade under månaden.

 

Balanserad

Vi har i Balanserad fortsatt att hålla aktieandelen till försiktig neutral vikt. Vi har ökat andelen allokeringar till alternativa investeringar samtidigt som vi har sålt vårt innehav i amerikanska bostadsobligationer.

 

Trend

Vi har i Trend fortsatt att hålla aktieandelen till försiktig neutral vikt. Vi har ökat andelen allokeringar till alternativa investeringar samtidigt som vi har sålt vårt innehav i amerikanska bostadobligationer.