2018-03-02 20:32

Månadsrapport februari 2018 Ascensus

Nu finns månadsrapporterna för Ascensus februari för nedladdning

Månadsrapport februari Ascensus Balanserad 

Månadsrapport februari Ascensus Trend

Månadsrapport februari Ascensus Offensiv

Månadsrapport februari Ascensus Movestic Trend

Månadsrapport februari Ascensus Movestic Offensiv

De globala aktiemarknaderna sjönk under februari månad, MSCI World var ned med ca - 4 %. Den hittills stabila och starka marknadsutvecklingen tog ett abrupt slut under första veckan i februari. Huvudorsaken till detta var att de amerikanska inflationssiffrorna visade sig vara oväntat starka. Detta ledde till att marknaden bedömde att den amerikanska centralbanken skulle kunna komma att höja räntorna snabbare än väntat. Under den andra hälften av månaden återhämtade sig de globala börserna något.

Det stora amerikanska aktieindexet S&P 500 sjönk med ca - 4 % och emerging markets indexet, MSCI EM, sjönk med ca – 4,7 %. Det europeiska indexet Eurostoxx 50 sjönk med ca – 4,7 %. Den svenska börsen drogs initialt ned i linje med övriga Europa men återhämtade sig kraftigare och slutade med ett tapp på ca en halv procent. Det japanska indexet Nikkei sjönk med ca 4,5 %

All avkastning i respektive index i lokal valuta.

I samband med att nya inflationssiffror i USA presenterades under den första veckan i februari tolkade marknaden detta som att räntorna skulle stiga snabbare än vad många tidigare bedömde. Detta ledde till att de globala aktiebörserna föll mer eller mindre synkroniserat under ett några dagar. Volatiliteten i de globala aktiemarknaderna ökade kraftigt och snabbt. Volatiliteten har hållit i sig under hela månaden även om en viss återhämtning skett. I USA kom flera viktiga besked, tex att skattesänkningar är på väg men också att budgetunderskott beräknas bli högt. USA:s statsskuld är nu i nivå med ett års BNP – samma höga nivå som strax efter andra världskriget. Den globala ekonomin är tätt sammanfogad och utvecklingen i USA kom att prägla alla större ekonomier under februari.

Den ekonomiska utvecklingen i USA i kombination med ökad oro för handelskrig mellan främst USA och Kina satte sin prägel på emerging markets och de föll kraftigt överlag.

Den europeiska aktiemarknaden följde även den med i nedstället. I Sverige föll börserna kraftigt initialt men återhämtade sig under månaden till att sluta med ett marginellt tapp. Flera bolag gynnas av sjunkande krona som en delförklaring men även en del indextunga bolag gick relativt starkt.

I räntemarknaden skedde inga större förändringar förrän i slutet av månaden då framför allt ECB och Riksbanken bedöms gå något försiktigare fram med räntehöjningar än tidigare prognisticerats. Det ledde till något sjunkande räntor.

Kronan försvagades rejält gentemot den amerikanska dollarn, drygt 5 % under månaden. Kronan försvagades också mot euron, drygt 3 %.

 

Offensiv

I Offensiv, som normalt är fullinvesterad i aktier, har vi minskat aktieandelen något till ca 95 %. Vi har, förutom att öka vår kassaandel något, investerat i korta räntebärande placeringar. Vi har främst minskat vår aktieandel i amerikanska och svenska aktier.

 

Balanserad

Vi har i Balanserad underviktat aktieandelen i förhållande till fondens normalvikt. Vi har återigen minskat fondens innehav i långa obligationer och ökat till alternativa investeringar. Vi har generellt minskat aktier i de större regionerna.

 

Trend

Vi har i Trend underviktat aktieandelen i förhållande till fondens normalvikt. Vi har återigen minskat fondens innehav i långa obligationer och ökat till alternativa investeringar. Vi har generellt minskat aktier i de större regionerna.