2018-02-02 15:21

månadsrapporter Ascensus januari 2018

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning

Månadsrapport januari 2018 Ascensus Balanserad

Månadsrapport januari 2018 Ascensus Trend

Månadsrapport januari 2018 Ascensus Offensiv

Månadsrapport januari 2018 Ascensus Movestic Trend

Månadsrapport januari 2018 Ascensus Movestic Offensiv

De globala aktiemarknaderna steg under december månad, MSCI World var upp med ca 5 %. Den uppgångsfas som vi såg från mitten av december höll i sig i princip hela månaden. De globala aktiemarknaderna steg rejält på bred front fram till i slutet av januari då en mindre nedgång kunde skönjas. Det stora amerikanska aktieindexet S&P 500 steg med ca 5,5 % och emerging markets indexet, MSCI EM, steg med drygt 8 %. Det europeiska indexet Eurostoxx 50 steg med ca 3 %. Den svenska börsen drogs med i den positiva utvecklingen i Europa men steg något lägre, drygt 1 %. Det japanska indexet Nikkei steg med ca 1,5 %. All avkastning i respektive index i lokal valuta.

I USA har den ekonomiska utvecklingen fortsatt att vara god – vilket återspeglades på de amerikanska aktiemarknaderna. Marknaderna är nöjda med Trumps skattereform. Det har heller inte varit några geopolitiska omvälvningar som inverkat på marknadens humör. Ifråga om räntor och inflation har heller inte något nytt inträffat som brukar kunna få marknaderna att snabbt reagera. Flera av digitaliseringens vinnare, tex Amazon, steg under månaden med 24 %. Emerging markets har fortsatt haft en bra utveckling under månaden. I Kina råder, i alla fall för tillfället, lugn ifråga om ökade frågetecken kring landets skuldsättning och skuggbanker. Även här är det företag som gynnas av digitaliseringen som haft en bra utveckling, tex Tencent och Alibaba. Den goda utvecklingen på de europeiska börserna smittade även av sig till Sverige, även om det blev en betydligt modestare utveckling här. De indextunga bankerna ses av många med viss skepsis pga utvecklingen på bostadsmarknaden och dess tunga exponering mot denna. Likaså har flera indextunga bolag som HM och Ericsson haft en fortsatt turbulent utveckling. Inga större förändringar på räntemarknaden har skett under månaden, trenden från december med svagt stigande långräntor har satt spår, långa obligationer har utvecklats svagt ned under januari. Kronan stärktes rejält gentemot den amerikanska dollarn, nästan 4 % under månaden. Kronan stärktes marginellt gentemot euron.