2017-09-07 11:32

Hos Riksbankens räntebesked inte mycket oväntat

Riksbanken informerade idag om sitt nya räntebesked. Reporäntan lämnas oförändrad på -0,5 % samtidigt som Riksbanken meddelade att statsobligationsköpen fortsätter enligt plan under resten av året.

Riksbanken konstaterar att den svenska konjunkturen är stark, BNP växte snabbt under andra kvartalet och att sysselsättningsgraden är fortsatt hög. Bland de prognossiffor som banken lämnar i sitt nya besked noterar jag att svensk BNP-tillväxt för 2017 skrivs upp till 3,2 % från 2,2 % i juli månads penningpolitiska rapport. Det är en ordentlig höjning! Även för nästa år skrivs prognosen upp till 2,7 % (2,4 %).

En formell nyhet som Riksbanken redan krattat för är att inflationsmåttet KPIF nu utgör målet för penningpolitiken. KPIF är detsamma som KPI men med tillägg för fast ränta. Man inför även ett variationsband mellan 1 och 3 %. Målinflationen är fortsatt 2 %.

Riksbanken konstaterar också att de globala konjunktursignalerna är fortsatt goda men att den globala inflationen har dämpats. Sedan juli har de internationella obligationsräntorna kommit ner något medan de svenska är ungefär oförändrade. Man bedömer också att det är lägre förväntningar på FED att räntan höjs ytterligare i år. I USA har marknadsaktörerna tagit fasta på uteblivna reformer och makroekonomisk statistik som lett till något lägre räntor.

Återigen kommenterar Riksbanken de risker som lågräntemiljön medför kopplat till hushållens höga och stigande skuldsättning. De efterlyser riktade åtgärder inom bostads- såväl som skattepolitiken och makrotillsynen. Således vill man sätta tryck på politikerna att ta itu med de strukturella problemen på bostadsmarknaden. Troligen talar man för mer eller mindre döva öron, det är ganska exakt ett år kvar till ordinarie val. Min bedömning är att politikerna inte kommer att mäkta med några genomgripande åtgärder som påverkar hushållen alltför negativt inför valet.