Oktober

2020-10-20

OPM - Nyhetsutskick

OPM - Driven by Research

 

4181.image.778x296.png

OPM grundades 2004 och erbjuder sedan dess ett nischat fonderbjudande med produkter som är tänkta att komplettera och effektivisera kunders totala portföljer. Investeringsfilosofin bygger på innovationsdriven värdeförvaltning, där alla fonder förvaltas aktivt och grundar sig i fokuserade och analysdrivna processer. Som ett komplement till fondförvaltningen utvecklar OPM även metodik, prognoser och teknik för strategisk tillgångsallokering.

Att hållbara investeringar ligger oss varmt om hjärtat ska inte komma som någon nyhet. OPM:s grundare Simon Reinius var med och startade Sveriges första hållbarhetsfond redan i början på 90-talet och OPM var en av världens första investerare att börja med normbaserad screening av hedgefonder i mitten av 2000-talet.

OPM:s ESG-policy har nyligen uppdaterats och innehåller dels riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, dels principer för bolagets aktieägarengagemang. Den övergripande målsättningen med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning är att agera på ett sätt som främjar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling i bolagen som fonderna har investerat i för att bolagens värde, och därmed andelsvärdet för fonderna, långsiktigt utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

 

Vi väljer bort

OPM:s fondförvaltare väljer aktivt bort bolag till följd av olika hållbarhetsaspekter. Innehaven granskas inför en investering och genomlyses därefter halvårsvis med hjälp av ISS-ESG som är en extern leverantör av screening-tjänster.

Bolag väljs bort om de bryter mot internationellt erkända och accepterade regler och konventioner (så kallad normbaserad exkludering). Det kan röra sig om miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korruption, och bygger på dokument såsom FN:s Global Compact, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter för arbetet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

OPM:s förvaltare väljer också bort bolag inom specifika sektorer (så kallad sektorbaserad exkludering). Sektorerna som aktivt väljs bort innefattar bolag vars omsättning kommer från produktion eller distribution av alkohol, cannabis, fossila bränslen, gambling, kontroversiella vapen, militära tjänster och utrustning, pornografi samt tobak.

Vi väljer in

Som ett led i att främja en positiv och hållbar utveckling är hållbarhet en viktig pusselbit när ett nytt innehav utvärderas för att eventuellt väljas in i en fond. Hållbara alternativ premieras och företagens ESG-arbete utvärderas som en integrerad del i förvaltarnas investeringsprocesser.

Vi påverkar

Som en aktiv ägare har OPM en möjlighet att påverka bolag i en positiv riktning. Genom vårt ägande ges möjlighet att rösta på bolagsstämmor och om ett bolag uppträder på ett sätt som inte är förenligt med de riktlinjer för ESG som råder inleder vi en dialog med syfte att påverka i rätt riktning. Dialoger kan initieras och ledas av förvaltarna själva men även utföras i samarbeten med andra intressenter och ägare, till exempel inom Carneo-gruppen.

Som ett stöd i alla tre aspekter av hållbarhetsarbetet har bolaget även instiftat ett hållbarhetsråd. Hållbarhetsrådet har en rådgivande roll avseende enskilda investeringar och ansvarar för att löpande rapportera om hållbarhetsarbetet till styrelsen.

OPM Listed Private Equity

OPM Listed Private Equity lanserades 2009 och är en nischad aktiefond som investerar i börsnoterade Private Equity-bolag. Private Equity har traditionellt varit förbehållet riktigt stora pensionsfonder, med krav på extremt höga minsta investeringar och långa inlåsningstider. Genom att investera i noterade bolag kan istället god likviditet och låga minsta investeringar erbjudas. Målsättningen är att investera i de absolut bästa Private Equity-bolagen globalt och med en väl diversifierad portfölj hålla nere risken.  Bland innehaven märks Blackstone, KKR och Apollo. Här finns också bolag med fokus på infrastruktur (Brookfield), life science (HBM Healthcare) och teknik/digitalisering (HG Capital, Softbank och Naspers). OPM Listed Private Equity har belönats med pris som årets branschfond, har en Morningstarrating på fem stjärnor och tilldelades nyligen guld-betyg i Morningstars nya, framåtblickande betyg Morningstar Quantitative Rating.

Fonden har sedan länge beaktat ESG-relaterade faktorer i investeringsprocessen och premierar i samband med det även bolag som utmärker sig positivt inom ESG. Vi har exempelvis en investering i Brookfield Renewable, som investerar i infrastrukturtillgångar för generering av förnybar energi. Bolaget har genomfört ett större förvärv av Terraform Power och är nu definitivt ett av världens största bolag med renodlat fokus på förnybar energi. Vi är övertygande om att detta innehav, och liknande andra starka ESG-bolag, kommer generera en stabil avkastning framöver när vi rör oss mot mer hållbara samhällen.

OPM Global Quality Companies

2015 lanserades fonden OPM Global Quality Companies, en global aktiefond med fokus på marknadsledande, stabila bolag. Investeringsinsatsen bygger på en metodik utvecklad under 25 år som bland annat inkluderar nya kassaflödesmodeller och unik fundamental portföljkonstruktion. Innehaven kännetecknas av stark internationell marknadsposition, god tillväxt, låg konjunkturkänslighet och attraktiv värdering. Förvaltningsprocessen kombinerar kvalitetsaspekter med fokuserad värdeförvaltning, vilket innebär att vi investerar långsiktigt i ett begränsat antal bolag av hög kvalitet och med attraktiv värdering. OPM Global Quality Companies har sedan start belönats med pris som årets globalfond och årets fond, och har också fem stjärnor och guldbetyg hos Morningstar. Den har dessutom fyra glober i Morningstars mätning av hållbarhet.

Fonden har integrerat ESG-faktorer sedan start och utöver normbaserad screening och sektorexkludering väljs bolag in som utmärker sig positivt inom ESG. Exempel på sådana, ledande bolag som finns i portföljen kan nämnas Unilever, SAP och Roche, bland flera. Vår bedömning är att det finns ett långsiktigt positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning och god etik samt ansvarstagande hos de företag som fonden investerar i. Med en portfölj av marknadsledande, hållbara bolag tror vi att fonden är väl positionerad för att fortsätta leverera stark långsiktig värdetillväxt.


2020-10-20

SPP Fonder - Nyhetsutskick

SPP Global Solutions - Framgångsrik fond som bidrar till de globala hållbarhetsmålen

4180.image.784x522.png

Den 25 september var det fem år sedan globala hållbarhetsmålen antogs i FNs generalförsamling. Målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Med SPP Global Solutions erbjuder vi en hållbar aktivt förvaltad aktiefond som investerar i 60-80 bolag med målsättning att välja in hållbara bolag med tjänster, produkter eller teknik som enligt vår bedömning bidrar till att uppfylla den globala agendan. Det är vår övertygelse att de hållbara bolagen kommer att generera bra finansiellt värde samtidigt som de bidrar till en bättre samhällsutveckling. En klok och smart investering helt enkelt.

Fonden har sedan årsskiftet (2020-01-01--2020-09-30) avkastat 10,86 procent och under samma period har fondens jämförelseindex (MSCI All Country World Index Net Return) avkastat -3,08 procent. Fonden har de senaste fem åren (2015-09-30—2020-09-30) avkastat 112,94 procent i svenska kronor och under samma period har fondens jämförelseindex (MSCI All Country World Index Net Return) avkastat 74,23 procent. Avkastning i svenska kronor och utan hänsyn till inflation.

 

Fyra identifierade områden

Med SPP Global Solutions använder vi en tematisk investeringsstrategi med fokus på fyra huvudteman:

1) Klimat - Bolag som erbjuder lösningar för klimatförändringar genom sina produkter och tjänster och bidrar till en lägre klimatpåverkan.

2) Hållbara städer - Bolag som är centrala för att bygga och upprätthålla hållbara städer

3) Hållbar konsumtion - Bolag som erbjuder lösningar genom produkter och tjänster som skapar sundare konsumtionsmönster och fokuserar på den cirkulära ekonomin

4) Jämställdhet/Jämlikhet - Bolag som möjliggör och säkerställer inkludering vare sig den är digital, finansiell eller hälsorelaterad

 

Lyssna gärna till vår förvaltare Philip Ripman där han berättar mer om hur vi kopplar vårt arbete med fonden till de globala målen. Besök även vår blogg SPP Global Solutions eller läs mer om fonden på www.sppfonder.se – SPP Global Solutions

 

Kort om fonden:

• Investerar i mellan 60-80 bolag

• Bolag i linje med FNs globala hållbarhetsmål

• Global aktiefond

• En hållbar och fossilfri fond

Risknivå: 6/7 Avgift: 0,75 %

 

SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna. SPP Fonder förvaltar 30 fonder och ett förvaltat kapital på drygt 260 miljarder kronor (2020-10-01). SPP Fonder har några av marknadens lägsta förvaltningsavgifter och ett brett utbud av indexnära fonder. SPP Fonder är en del av Storebrand, en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På vår hemsida hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.


2020-10-20

Catella - Nyhetsutskick

Catella Credit Opportunity – en verktygslåda skapad för att hantera räntemarknadens utmaningar

4178.image.787x525.png

Räntemarknaden befinner sig i ett historiskt läge efter en osedvanligt lång period med låga räntor. Räntenivåer som tidigare ansågs som tillfälliga avvikelser har idag blivit normaliserade. Nollränta eller till och med negativa räntor på svenska och europeiska statsobligationer är utmanade för investerare som söker placeringsmöjligheter med låg risk. Det finns ränteplaceringar som innebär möjligheter till bättre avkastning och som kan leverera en avkastning på runt 5 procent. Men det kräver att du som investerare, bildligt talat, klättrar långt ut på riskträdets grenar för att kunna nå en sådan nivå.

Denna typ av investeringar sker i företagsobligationer inom det så kallade ”High Yield”-segmentet. Möjligheterna till avkastning är större men det är också riskerna. Vilket också medför att variationen på avkastningen eller ”spread”, skillnaden mellan avkastningen i säkra statsobligationer och högrisk obligationer, ökar. Dagens läge, där placeringar i statsobligationer i princip inte ger någon avkastning, har inneburit att intresset för att investera i obligationer med högre risk och därmed högre avkastning har ökat markant. I takt med att räntorna har sjunkit de senaste 10 åren har inflödet av kapital flyttats från lågriskobligationer till obligationer med högre risk. En konsekvens av detta är att spreaden mellan de två typerna av ränteplaceringar har sjunkit till en historiskt låg nivå.

 

High Yield med låg risk, hur går det ihop?

Många av de High Yield räntefonder som erbjuds på marknaden har under de senaste åren haft en låg volatilitet vilket medfört att risken i fonderna enligt ESMAs, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, beräkningar har sjunkit. Så sent som förra året, fanns nästan alla High Yield fonder i ESMA klass 2. Fonderna i klass 2 har en standardavvikelse på mellan 0,5 – 2 procent. I spåren av Covid -19 pandemin utmanades den nordiska företagsobligationsmarknaden rejält och flera fondbolag stängde helt enkelt sina fonder under en period.

 

Risken med High Yield

Det är viktigt att vara medveten om att när det blir oroligare på räntemarknaden på grund av sämre tider så förändras risken i High Yield-obligationer mycket snabbt. Vi har, under 2000-talet, sett flera exempel när volatiliteten, standardavvikelsen, i europeiska high yield-obligationer snabbt har stigit till över 15 procent. Vilket är en volatilitet fullt jämförbar med risken att placera i aktier. Historiskt har investerare med längre tidshorisont nyttjat dessa tillfällen och köpt high yield-obligationer och ALLTID belönats för sitt tålamod med bra riskjusterad avkastning. Även detta år fanns en sådan möjlighet. Risken med att investera i high yield är att man inte får tillbaka sina investerade pengar beroende på att företag går under, defaultar och därmed inte kan betala tillbaka hela beloppet man lånat. På kortare horisont är risken att likviditeten på marknaden torkar upp och att man tvingas att sälja obligationer på priser som kortsiktigt är väldigt nedtryckta. Att den svenska riksbanken nu köper företagsobligationer med bättre kreditvärdighet, investment grade visar att företagsobligationsmarknaden är en viktig del i kreditförsörjningen och inte fullt ut kan ersättas av banksystemet.

 

Så vad ska du som investerare göra? Helt undvika att placera i High Yield?

Inte alls. Det du bör göra; är att utnyttja möjligheten att skapa avkastning med hjälp av segmentet. Men för att kunna göra det är det viktigt att välja en fond där förvaltarna har mandat och flexibilitet att kunna välja när det är dags att minska eller höja risken.

I Catellas fond Catella Credit Opportunity har förvaltarna fullständig flexibilitet att själva välja om de ska investera helt i statsobligationer, helt i High Yield obligationer eller i en mix. Målsättningen för fonden är att oavsett marknadsläge skapa positiv avkastning. Motorn för avkastning i fonden är i dagens ränteläge innehaven i högavkastande obligationer. Men ett år som detta behöver fonden kompletteras med andra strategier för att kunna uppfylla målet. Aktivitet och flexibilitet är ledorden och förvaltarna har möjlighet att köpa skydd i ränte-, valuta- och aktiemarknaden som kan ge avkastning även i skakiga marknadslägen. De enskilda krediturvalen görs utifrån ett fundamentalt mikroperspektiv och besluten rörande den övergripande risken och hedgning av portföljen baseras primärt utifrån ett makroperspektiv.

 

Hur har det gått för Catella Credit Opportunity?

Även om historisk avkastning inte är någon garanti eller säger något om framtida avkastning så har Catella Credit Opportunity haft positiv avkastning varje år sedan starten 2016. I skrivande stund är fonden ner 0,2 % hittills i år (2020-10-15) och förutsättningarna för positiv avkastning även i år är därmed gynnsamma.  Morningsstar har belönat Catella Credit Opportunity med högsta betyg, 5 stjärnor. Det innebär att Catella Credit Opportunity är en av de fonder som presterat bäst riskjusterad avkastning på både tre och fem år i kategorin företagsobligationsfonder.

 

Varför investera i Catella Credit Opportunity?

• Flexibelt och brett mandat att anpassa fonden till rådande marknadsförutsättningar

• Mål att generera en högre löpande avkastning än traditionella räntealternativ

• ESG inkluderas i företagsutvärdering

•  Rutinerat förvaltarteam Thomas Elofsson, branscherfarenhet sedan 1995, och Stefan Wigstrand, branscherfarenhet sedan 1998

• Dokumenterad historik av förvaltning av företagsobligationer

• Unik möjlighet att investera i ett dynamiskt fondalternativ med tyngdpunkt på den nordiska företagsobligationsmarknaden

4179.image.778x550.png

Fakta om fonden (per 2020-10-15):

Avkastning i år -0,2%

Current yield 5,4%

Ränterisk 0,4%

Kreditrisk 3,4%

KREDITRISK

En obligations värde beror väsentligen på räntan och på risken att den som emitterat obligationen inte ska kunna betala obligationens kuponger eller dess förfallobelopp. Risken att obligationens emittent inte ska kunna betala betecknas kreditrisk. En fond med hög kreditrisk innehåller räntebärande värdepapper från mer riskfyllda bolag, vilka dock oftas betalar högre kuponger. Ett värdepapper emitterat av staten har mycket mindre kreditrisk än ett värdepapper emitterat av ett litet bolag eftersom risken att staten inte ska kunna betala är mycket mindre än för det lilla bolaget. För att på ett enkelt sätt kunna visa hur stor del av den totala risken som kommer från ränterisk och hur stor del som kommer från kreditrisk visas kreditrisk i Catellas månadsblad i samma termer som totalrisk det vill säga, uttryckt i standardavvikelse.

RÄNTERISK

Ränterisk kan definieras på många olika sätt, men alla mått försöker åskådliggöra hur känslig fonden är för ränteförändringar. För att på ett enkelt sätt kunna visa hur stor del av den totala risken som kommer från ränterisk och hur stor del som kommer från kreditrisk visas ränterisk i Catellas månadsblad i samma termer som totalrisk det vill säga, uttryckt i standardavvikelse.

CURRENT YIELD

Den förväntade årliga avkastningen från obligationer med nuvarande innehav.

 

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.