Juni

2020-06-16

Webinar - Coeli

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


 

Coeli - Webinar med förvaltaren Arne Lundberg 

Torsdag den 11 juni gästades vi av Coeli Totals förvaltar Arne Lundberg som berättar om hans syn på det aktuella makroläget samt hur de navigerat sig genom den senaste tidens turbulens. Klicka här  för att komma till webinariet.

 

4149.image-20200528141101-1.170x.jpeg

 

 

 


2020-06-05

Fidelity - Nyhetsutskick

 

3711.fidelity_international_rgb_fc.242x74.png

 

En uppdatering från Asien

Stockpicking är mer relevant nu när vi går igenom denna rådande kris. De ekonomiska utsikterna blir tuffare varje dag men det kommer finnas bolag som kommer att studsa tillbaka ganska snabbt. Vi vet inte omfattningen eller konsekvenserna av denna globala nedstängning eller hur den kommer påverka ekonomin men vi vet att den ekonomiska aktiviteten sjunkit och att vi står inför en global lågkonjunktur vilket kommer bli tufft.

Goda möjligheter att skapa avkastning

Vi ser nu intressanta investerinsmöjligheter för de kommande åren för den som vill öka aktieexponeringen  mot Asien.

 

Det finns tre skäl till detta:

  1. Naturligtvis är marknaderna billigare och sentimentet mycket negativt, vilket är förståeligt.
  2. De bästa vetenskapliga människorna över hela världen, i amerikanske universitet, i europeiska laboratorier, i asiatiska kliniska studier - tävlar de om att hitta ett botemedel.
  3. Centralbanker agerar unisont och regeringar rusar för att ge rätt typ av finanspolitisk stimulans. Även om det är svårt psykiskt försöker vi att inte bli för baissiga när marknaderna sjunker. Om vi blir för baisse kommer vi i slutändan att kämpa mot billigare värderingar, mycket negativt sentiment, varje centralbanks och varje regerings kollektiva åtgärder.

 

För mer information kring våra fonder, vänligen besök fidelity.se

 

 

 

4151.image.png

Suranjan Mukherjee

Förvaltare, asiatiska aktier

 

 

4152.image.png

Richard Bentefour

Marknadschef, Norra Europa

 

 

Viktig information

Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd.

Fidelity erbjuder endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inte investeringsråd baserade på enskilda omständigheter, annat än när det specifikt föreskrivits av ett vederbörligt auktoriserat bolag i ett formellt meddelande till kunden.Fidelity International hänför till den grupp av företag som utgör den globala investeringsförvaltningsorganisationen som tillhandahåller information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i  USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Om inget annat anges är alla produkter tillhandahållna av Fidelity International och alla åsikter kommer från Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, Fidelity International logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. FIL Limited tillgångar och resursser per 00/01/1900. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och prospektet.

 

 

 

 

 

 

 


2020-06-05

Nordic Cross - Nyhetsutskick

 

4153.image.416x171.png

 

Osäker på framtiden? Lågriskfonder och fonder med djupare verktygslådor är ett sätt att navigera i stormiga väder. 

Fördelar med våra alternativa lågriskfonder

- Möjlighet att generera avkastning under stigande marknader samtidigt som aktiv riskhantering begränsar risk för stora kursfall.

- Med noll eller negativ förväntad avkastning på traditionella räntealternativ måste kapital hitta andra vägar till positiv avkastning.

- ESG integrerade investeringsprocesser.

I det här utskicket vill vi lyfta fram vår multistrategifond samt våra båda kreditfonder.

 

Kort om förvaltningen under Coronakrisen.

Hur har vår förvaltning hanterat omställningen från ett år som präglades av väldigt lite turbulens och stigande aktiekurser till ett år som i år med helt upp och ned vända förutsättningar?

Fördelen med en lite djupare verktygslåda i förvaltningen är att det finns förutsättningar att skapa avkastning under stigande marknader samtidigt som vi använder skydd för att begränsa riktigt stora nedgångar i fonderna.

I vår multistrategifond Stable Return, som har diversifierade strategier över tillgångsslagen aktier och räntor, kunde vi snabbt lägga på skydd i fonden när vi såg stigande marknadsrisker samtidigt som fonden kunde ställa om och öka fokus på sådana bolag som har möjlighet att leverera avkastning även under så utmanande perioder som den vi upplevt under våren. Fonden är i skrivande stund upp ca 7 procent under 2020.

Våra kreditfonder Credit Edge och Total Return Bond Fund har en annan strategi än traditionella företagsobligationsfonder. Strategin möjliggör att vi kan vara med upp under de långa perioderna med stigande fondkurser och små marknadssvängningar som så ofta präglar marknaden. Samtidigt medför strategin att fonderna snabbt kan reducera sin kreditexponering och gå in med stor andel likviditet under marknader som präglas av hög marknadsturbulens.

Credit Edge var med 8 procents avkastning Sveriges högst avkastande dagligt handlade räntefond under 2019. Under våren föll high yield marknaden med nästan 20%, samtidigt som Credit Edge under samma period föll med ca 7 procent. Även under den kraftiga nedgången kunde fonden således visa ett verksamt skydd jämfört med traditionella jämförbara fonder.

Även Total Return Bond Fund sticker ut i positiv bemärkelse jämfört med jämförbara fonder inom sin riskkategori. Fonden levererade en avkastning på 3,7 procent förra året och är i år ner ca 3,5 procent.

Båda kreditfonderna har klarat perioden väl även ur ett flödesperspektiv och får därför anses hela och rena då inga tvångsförsäljningar har ägt rum. Ingen av fonderna behövde heller stänga under våren, istället har båda fonderna en stor andel kassa och kassaekvivalenter för att kunna vara med och ta del av de möjligheter som nu uppkommer i en marknad då bolagen har extremt stora finansieringsbehov.

Marknadskommentar

I takt med att antalet sjukdomsfall minskar och samhällen öppnas upp ökar också tillväxten i ekonomin. Kina är ett bra exempel på det. Men detta är kortsiktiga effekter som aktiemarknaden dragit väl långtgående slutsatser från. De långsiktiga effekterna av Corona-viruset vet vi ännu väldigt lite om och forskarna debatterar fortsatt risken med att vi får en andra våg av smitta i höst som på nytt kan stänga marknader och företag. Skulle det visa sig att spridningen av viruset snabbt skulle öka igen så lär sentimentet för riskfyllda tillgångar snabbt försämras med fallande börser och vidgade kreditspreadar som följd.

Tyvärr har vi inte mycket vägledning från företagens kvartalsrapporter. Generellt var resultatet för första kvartalet något bättre än marknadens förväntningar men kommentarerna om andra kvartalet var fåordiga och det är först i q2 rapporterna som vi får se de fulla effekterna av smittan på företagens resultat.

Vi ser en risk för nya fall på såväl aktie- som obligationsmarknaden och har därför också börjat dra ner risken i våra aktiemandat.

Alla tycks vara överens om att vi är i en lågkonjunktur och effekterna på ekonomin är långtgående vilket inte minst märks i antalet permitteringar. En så kraftig ökning i arbetslösheten som vi nu ser kommer att få långtgående effekter på privatkonsumtionen som det kommer att ta lång tid att reparera. Tillväxten kommer dock att komma tillbaka så snart samhället öppnar upp, men det är då tillväxt från väsentligt lägre nivåer än dom vi sett tidigare.

Centralbankernas roll är en nyckelfråga. De enorma stimulanspaket som sjösätts runt om i världen leder till en kraftig ökning av statsskulderna. Om Coronakrisen blir utdragen så uppstår frågan hur mycket som staterna runt om i världen ytterligare kan stimulera ekonomierna om så skulle behövas. 

Risken är att vi öppnat champagneflaskan allt för tidigt och att vi kommer få se fler justeringar nedåt på aktiemarknaden under året.

Sammanfattningsvis är vi långsiktigt opportunistiska men kortsiktigt försiktiga.

 

4150.image.783x422.png

 

Nordic Cross Stable Return – Flera tillgångsslag skapar flexibilitet och stabilitet

 

FONDEN I KORTHET

Avkastningsmål: 4-5%

Målrisk: 2,5% i snitt, max 3%

Riskklass: 3

Korrelation: < 0,3

”Vi har ett mål att hålla låg korrelation med svenskt börsindex, lägre än 0,3” 

 

 

Dagens låga räntenivåer i kombination med uppskruvade aktiemarknader är utmanande för många sparare. Diversifiering mellan tillgångsklasser och investeringsstrategier reducerar svängningar i din portfölj och begränsar samtidigt risker som finns när man investerar i en enda tillgångsklass. Vår multistrategifond har verktygen att hantera dagens marknadsrisker och ger samtidigt möjligheten till stabil riskjusterad avkastning.

Fonden Nordic Cross Stable Return ger investerare tillgång till de instrument som krävs för att hantera dagens utmanande marknadsförhållande. Fondens målsättning är att skapa stabil, positiv, avkastning till låg risk oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden.

 

 

Nordic Cross Credit Edge – En annorlunda företagsobligationsfond

 

FONDEN I KORTHET

Avkastningsmål: 6% efter avgifter

Riskklass: 3

”Fonden är konstruerad att reducera marknadsexponeringen efter stigande volatilitet och öka marknadsexponeringen vid minskad volatilitet.

”Övertid har vi en stor kassa och likvida tillgångar för att hantera likviditetsrisker när de uppstår och agera taktiskt när tillfälle ges.  ”

 

Fonden Credit Edge är en alternativ räntefond med högre avkastningsprofil än traditionella räntefonder. I nuvarande räntemiljö är vi övertygade om att det över tid ger bättre avkastning att vara investerad i företagsobligationsfonder än i traditionella obligationsfonder. Fonden har en målsättning att generera avkastning på över 6 procent över perioden 3 - 5 år.

Fonden använder både derivat och cash obligationer för att erhålla tillfredsställande exponering mot kreditmarknaden

 

 

Nordic Cross Total Return Bond Fund – En företagsobligationsfond med djupare verktygslåda

 

FONDEN I KORTHET

Avkastningsmål: 3% efter avgifter

Riskklass: 2

”Fonden har en bottenplatta med kärninnehav av långsiktigt kreditvärdiga bolag. På toppen kan fonden gasa eller bromsa exponering med hjälp av kreditderivat.

”Övertid har vi en stor kassa och likvida tillgångar för att hantera likviditetsrisker när de uppstår och agera taktiskt när tillfälle ges.  ”

 

Fonden Total Return Bond Fund är en alternativ. I nuvarande räntemiljö är vi övertygade om att det över tid ger bättre avkastning att vara investerad i företagsobligationsfonder än i traditionella obligationsfonder. Fonden har en målsättning att generera avkastning på över 3 procent över perioden 3 - 5 år.

Fonden använder både derivat och cash obligationer för att erhålla tillfredsställande exponering mot kreditmarknaden