Maj

2020-05-27

Fonder i fokus - webinar med Danske Invest

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.

 


Danske Invest - Webinar med förvaltare Petter Löfqvist
Hur påverkas småbolagen av nuvarande marknadssituation och finns det bolag som kan gå stärkta ut coronakrisen? Petter Löfqvist förvaltare av Danske Invest Sverige Småbolag förklarar detta och mycket mer i denna video. Klicka här för att komma till videon.

Danske Invest Sverige Småbolag hittar du bland annat via Movestic, Futur samt Nord Fondkommission.

 

 

3905.DANSKE_INV_RGB_DB.336x.png

 

 

 


2020-05-12

Carnegie Fonder - Nyhetsutskick

Vi blickar framåt!

Vi har haft några riktigt turbulenta veckor bakom oss sen den stora svarta svanen ”Corona” flög in och landade med buller och brak mitt i allas vardag, ekonomi och liv. Vi är inne i en recession och konjunktursiffror som kommer in ser allt annat än ljusa ut. Då är det bra att påminna sig om att marknaden brukar vända innan konjunkturen och att det historiskt sett gått ganska fort för marknaderna att återhämta sig. Återhämtning fick vi se under april månad, såväl på aktiemarknaden som på kreditmarknaden. Frågan är nu hur börsen egentligen mår? Vilka börser går bäst framgent, vilka blir de långsiktiga förändringarna och vilka bolag blir långsiktiga vinnare när världen ställer om efter coronapandemin?

 

Långsiktiga vinnare

Innan vi blickar framåt börjar vi med en kort tillbakablick. Världens bästa börs sedan 1970 är Stockholmsbörsen med 9,2 procent avkastning per år. Vi tror inte att det är en slump att listan toppas av fyra nordiska länder som gemensamt har ett bra samarbete och förtroende mellan stat, arbetsgivare och arbetstagare. Än mer unikt är den nordiska ägarstyrningsmodellen med en mycket tydlig hierarki och beslutsordning, från aktieägare via bolagsstämma till styrelse, VD och ledning. Detta tillsammans med en hög medvetenhet om hållbarhet gör att vi tror på det nordiska caset även i framtiden.

 

Hållbarhet och framtidssäkrade bolag nämner våra förvaltare som viktiga faktorer i deras investeringsbeslut. För att förvaltarnas analys av bolag ska bli så komplett som möjligt använder de numera vårt egenutvecklade analysverktyg CF THOR för att identifiera risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv, och att ta fram ett bättre diskussionsunderlag till möten med företagens ledning. Ingen investering utan hållbarhetsanalys!

4144.image.780x.png

Vilka bolag och branscher kommer vara långsiktiga vinnare enligt Simon Blecher, förvaltare av Carnegie Sverigefond? Byggbolag med mycket infrastruktur, såsom Skanska och NCC, då de kommer gynnas långsiktigt eftersom man kommer vilja stimulera ekonomin och bygga fler sjukhus och beredskapslager. Även skogsbolag som Holmen och SCA tror Simon kommer vara långsiktiga vinnare, inte bara för att skog växer utan även tack vare den snabba omställningen från offline till online som ökar efterfrågan på kartong. Detta håller även John Strömgren, förvaltare av Carnegie Strategifond, med om och ökade sitt innehav i SCA under april.

 

Vad säger Jonas Andersson som förvaltar Carnegie Fastighetsfond om framtiden för fastighetsaktier? Enligt Jonas är det säkraste kortet konjunkturokänsliga samhällsfastigheter och svenska hyresrätter och han har därför ökat i bland annat Wallenstam, Heba och John Mattson, samt köpt Cibus och Tre Kronor som har livsmedelsbutiker som viktiga hyresgäster.

 

Skillnad på risk och risk

I tider som dessa, då vi fått se såväl aktie- som företagsobligationer att sjunka kraftigt i värde, kan det även vara på sin plats att påminna om skillnaden på risk och risk. Prisrisk – d.v.s risken för att priset går ned tillfälligt, är något vi måste acceptera och det som vi i mars fick uppleva. Vad vi vill undvika är risken för permanent förlust av kapital. Ett extremt exempel på permanent förlust av kapital är vad som hände med St Petersburgbörsen 1917 när ryska revolutionen var ett faktum och samtliga företag i landet nationaliserades.

4146.image.png

Ett mer närliggande exempel är Ericssonaktiens utveckling sedan 1999. Även om uppgången skulle vara 20 procent per år de kommande fem åren kan förlusten efter 25 år då summeras till ungefär 90 procent. 1999 fick vi en del kritik över att vi gick lång Ericsson, men det visade ju sig vara rätt beslut och ingen klagade året därpå.

 

Attraktiv risk/reward i Carnegie Corporate Bond

Härdsmältan på kreditmarknaden i mars har drabbat alla bolag skoningslöst under antagandet att cash is queen (ja, king för den delen också). Under april har kreditkvaliteten spelat roll och vissa namn har återhämtat sig från tidigare oförskämt låga nivåer. Fokus har skiftat från renodlat flödesdrivet till att utvärdera bolagens långsiktiga möjligheter i ett försök att undvika permanent förlust av kapital. Det tycker vi är bra! Här ligger vår styrka – att undvika permanenta förluster av kapital.

 

Förra året fanns en mycket god riskaptit och starka inflöden till företagsobligationer, vilket tryckte ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer. Efter coronavirusets framfart har en omfattande priskorrigering skett som gör att kreditmarginaler nu istället är på historiskt attraktiva nivåer. Trots en något mer defensiv portfölj med fortsatt väldigt god likviditet är underliggande risk/reward attraktiv med yield på nästan 7 procent i Carnegie Corporate Bond.  

     

Många bolag står inför samma kortsiktiga utmaningar, men har väsensskilda möjligheter att skapa långsiktiga värden. Vårt arbete som aktiv värdeförvaltare är att investera i bolagen som bäst kan skapa långsiktiga värden och undvika permanent förlust av kapital. Det har vi gjort i över 30 år och vi hoppas såklart att vi även fortsättningsvis ska få förtroendet att göra det åt dig och dina kunder!


2020-05-12

Fondita - Nyhetsutskick

                                                                              4134.image.png

Fondbolaget Fondita Ab, grundat 1997 i Helsingfors, är ett privatägt och obundet fondbolag som koncentrerar sig enbart på förvaltning av aktiva aktiefonder. Vi förvaltar åtta aktiefonder som placerar främst i mindre och medelstora, nordiska och europeiska börsnoterade bolag. I centrum för placeringsfilosofin ligger en aktiv, från index avvikande förvaltning.

Försäljningsvågen på marknaderna i spåren av COVID-19 -pandemin drabbade aktiemarknaderna kraftigt på kort tid, speciellt småbolagsaktier. I april återhämtade sig småbolagen starkt men ligger fortfarande efter de större bolagen i år. Varje större underprestationsperiod för småbolag har historiskt visat sig vara en köpmöjlighet på långsikt. Småbolag har historiskt gett en överavkastning över tid jämfört med större bolag vilket skapar möjligheter på långsikt för den långsiktiga investeraren.

 

Varför investera i småbolag?

- Småbolag har historiskt sett genererat högre avkastning än stora bolag

- Småbolag är ofta entreprenörsdrivna med aktiva och långsiktiga ägare

- Småbolag drar nytta av ökade uppköp och sammanslagningar- att köpa och bli köpta

- Småbolag har större möjligheter att växa jämfört med stora bolag

- Småbolag har ofta sämre kapitalmarknadsbevakning vilket leder till möjligheter för

investerare som gör sina hemläxor

 

Läs vårt senaste inlägg om marknadssituationen och småbolag:

https://www.fondita.se/sv/blog/smabolag-overavkastar-over-tid-handlas-nu-med-rabatt-mot-storbolag-skapar-mojligheter-pa-lang

 

Vår placeringsfilosofi

Fonditas placeringsfilosofi är baserad på stock picking och koncentrerade portföljer med en långsiktig placeringshorisont. Bolagens kvalitet prioriteras framom indexvikt vid valet av portföljbolag. Vi arbetar med koncentrerade portföljer på ca 30 bolag som avviker starkt från marknadsindex, dvs. fonderna har en hög “active share”. Omsättningshastigheten i fonderna är låg vilket betyder att placeringarna ofta är mycket långsiktiga.

Placeringsfilosofin för alla Fonditas fonder är densamma och fokuserar främst på mindre och medelstora bolag i Norden och i Europa.

 

I valet av portföljbolag har vi en stark preferens för bolag med:

• Stark marknadsposition och goda framtidsutsikter

• Etablerad lönsamhet och sund balansräkning

• Kvalificerad bolagsledning

• Aktiv ägare

• Rimlig värdering (DCF, PE, EV/EBIT etc.)

 

De koncentrerade portföljerna möjliggör en noggrann uppföljning av bolagens utveckling. Detta sker genom regelbundna möten med bolagsledningen samt med både portföljbolagens konkurrenter och kunder. Med detta förfarande säkerställer vi en tillräckligt nyanserad bild av bolagens utsikter.

 

Ansvarsfullt placerande

Vi är övertygade om att ett ansvarsfullt agerande och hållbara verksamheter är kopplat till långsiktigt värdeskapande vilket gynnar verksamhetens ekonomiska resultat på lång sikt. Vi anser att bolag som agerar ansvarsfullt är framgångsrikare än bolag som inte gör det. Ansvarsfulla investeringar är således en förutsättning för att nå våra långsiktiga mål och generera en god avkastning.

Fondbolaget Fondita har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet. Detta innebär att vi i all verksamhet tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG).

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt placerande (UNPRI). Vår aktiva förvaltningsfilosofi lyfter fram kvalitetsbolag med goda framtidsutsikter därmed prioriteras även hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen.

Vi undviker att placera i bolag vars verksamhet inte efterlever internationella normer och principer samt bolag vars huvudsakliga verksamhet drivs av verksamheter som strider mot våra värderingar. Läs mer om våra fonders hållbarhetskriterier på vår hemsida: www.fondita.se

 

Fonder i fokus

4135.image.png               4136.image.png               4137.image.png

 

Fondita Nordic Micro Cap

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet.

På den nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi fin-ner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Placeringshorisonten är långsiktig.

Fondita Nordic Micro Cap är en koncentrerad fond med drygt 30 innehav och avviker kraftigt   från index.

 

Fonden kan handlas via Strukturinvest och Nord Fondkommission.

Läs mer om fonden här: https://www.fondita.se/sv/fonder/nordic-micro-cap

 

Fondita European Small Cap

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

 

Fonden kan handlas via Strukturinvest och Nord Fondkommission.

Läs mer om fonden här: https://www.fondita.se/sv/fonder/european-small-cap

 

Fondita European Micro Cap

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Europa med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro.

Fonden investerar i mindre nischbolag med starka marknadspositioner och tydligt fokus på långsiktig tillväxt och värdeskapande för dess ägare. Dessa bolag hittar vi främst inom branscher som industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter. Bland Europas mindre nischaktörer finner vi ett flertal familjeägda bolag med goda tillväxtmöjligheter, sunda balansräkningar och god lönsamhet. Mindre bolag tenderar även att vara föremål för strukturaffärer och förvärvsobjekt, vilket ger ett extra tillskott i avkastningen.

Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav för dig som vill investera i Europas minsta kvalitetsbolag i Europa. Placeringshorisonten är långsiktig.

 

Fonden kan handlas via Strukturinvest och Nord Fondkommission.

Läs mer om fonden här: https://www.fondita.se/sv/fonder/european-micro-cap

 

Läs senaste inlägget om Fondita European Micro Cap:

https://www.fondita.se/sv/blog/fondita-european-micro-cap-fyller-3-ar-langsiktig-tillvaxt-och-hanteringen-av-covid-19-krisen

 

Kontaktuppgifter

4141.image.png                              4139.image.png                              4140.image.png

_____________________                             ____________________                            ____________________

Fredrik von Knorring                                Markus Larsson                                       Kenneth Blomqvist

Vice VD / Partner / Kundansvarig                             VD / Partner / Portföljförvaltare                            Partner / Portföljförvaltare

fredrik.von.knorring@fondita.fi                             markus.larsson@fondita.fi                               kenneth.blomqvist@fondita.fi

kontor +358 9 66 89 89 33                                          kontor +358 (0) 9 66 89 89 13                               kontor +358 (0) 9 66 89 89 12

mobil  +358 40 828 5251

 

 

       4143.image.png

 

Följ oss på LinkedIn @Fondita Fund Management Company

Besök vår hemsida för mera information om Fondita och våra fonder: www.fondita.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondbestämmelser, faktablad mm. finns att få på www.fondita.se

 


2020-05-05

Fonder i fokus webinar - C WorldWide

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


C WorldWide - Webinar - Förvaltare Mikael Svensson

Titta gärna på detta webinar med Mikael Svensson som förvaltar C WorldWide Healthcare Select.  Han ger sin syn på den rådande pandemin samt marknadsläget för hälsovårdssektorn. Han delar även med sig kring vilka delar av hälsovårdssektorn som han tycker är intressanta och bjuder på en närmare presentation av fonden C WorldWide Healthcare Select. Klicka här för att komma till webinariet.

4133.4027.C_WorldWide_AM_10x10_300dpi.png