April

2020-04-17

Naventi Fonder - Nyhetsutskick

4132.image-20200421092055-1.png

 

Aktiv förvaltning

På Naventi Fonder arbetar vi med aktiv global förvaltning, vilket innebär att vi aktivt investerar i bolag/branscher som bedöms attraktiva. Minst lika viktigt är det att aktivt välja bort bolag/branscher som bedöms mindre attraktiva. Vi förvaltar nästan 12 Mdr SEK varav 3,6 Mdr SEK i företagsobligationer.

Vår aktiva förvaltning har resulterat i 5-stjärnor i Morningstar för fonden Naventi Offensiv Flex. Vi kom från ett starkt 2019, där våra tematiska exponeringar resulterade i en avkastning över fondens jämförelseindex. Naventi Offensiv Flex har i år avkastat 1,70% (jmfr.index -8,77%) och den relativt goda avkastningen kan delvis förklaras av att vi aktivt valt att undvika, sälja, eller underviktat branscherna nedan:

4120.image.png

Gemensam nämnare för ovan branscher är att de drabbats hårt av stundande virusepidemi och genom att undvika dessa har vår prestanda gynnats.

Vi är investerade i över 30 olika branscher och trots turbulensen på de globala börserna har nästan hälften av dessa bidragit positivt i år.

I topp som största bidragsgivare i år återses bolag inom e-handel, mjukvara, digital underhållning och hälsovårdsteknik, medan fastighetssektorn haft det tuffare.

4121.image.png

 

Tematiska investeringar

Inom våra tematiska investeringar ser vi långsiktigt värde inom cybersäkerhetstemat, som även presterat relativt bra i dessa turbulenta tider. Exempel på ett av våra innehav inom temat är amerikanska Everbridge.

Bolaget arbetar med säkerhet i den bemärkelsen att de når ut med rätt information, i rätt tid, till rätt målgrupp vid krissituationer likt coronaviruset, ett terrorattentat, en jordbävning eller liknande.

Cybersäkerhet är ett hett ämne i media och attackerna är oftast flest i orostider, något som reflekteras i aktiekursen för Everbridge som stigit 46% i år, med flertalet svenska kommuner som kunder.

4122.image.png

 

Naventi Fonder obligationsportfölj

4123.image.png

Företagsobligationsmarknaden har upplevt en period av stor stress där anledningen främst varit en minskad riskvilja och osäkerhet på grund av Covid-19 spridning. Samtidigt har vi sett ett kraftigt oljeprisfall och stora utflöden ur företagsobligationsfonder. Men i takt med stimulanser från penning och finanspolitiken har marknaden stabiliserats och priset på obligationerna ligger nu på väldigt attraktiva nivåer.

På Naventi Fonder har vi för tillfället:

  • Stor andel kassa
  • Mindre andel High Yield obligationer (ca 20%) då det finns ökad risk för nedgraderingar
  • Ökat innehav i EUR och USD för ännu bättre likviditet
  • Fokus på bolag med starka kassaflöden och främst inom icke-cykliska sektorer

Trots att kreditmarknaden rekylerat tillbaka de senaste veckorna handlar många bolags obligationer på fortsatt väldigt attraktiva nivåer. De flesta obligationer handlas under par, dvs det pris de kommer stänga på vid förfall.

Förutom den löpande räntan får man då även en prisvinst när man närmar sig förfallodagen.

Denna effekt kommer att ske oavsett marknadsklimatet (givet att bolagen fullföljer betalningarna) och gör att företagsobligationer är ett bra komplement till aktier och statsräntor.

Aktuella navkurser, samt månads- och veckobrev finner du på www.naventi.se

Kontakta oss om du vill prata fond!

Magnus IH Jansson, 073-073 16 40

Jonas Karell, 072-500 13 35

4124.image.png


2020-04-16

UB Bankers - Nyhetsutskick

4114.image.81x.png

 

” Varför investera i listad infrastruktur”

Infrastruktur är de allmänna servicesystem som traditionellt har varit samhällsägda och som under de senaste årtiondena har privatiserats runt om i världen. Exempel på traditionella infrastruktur-verksamheter är elförsörjning och -distribution, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag.

 

4115.image.306x.png                4116.image.300x.png

 

Även om infrastruktur är en omfattande tillgångsklass, har största delen av den stått utanför placerarnas räckhåll. Möjligheterna att placera i infrastrukturbolag har samtidigt också varierat mellan olika länder. Under de senaste årtiondena har infrastrukturen emellertid i allt större omfattning privatiserats runt om i världen. Utvecklingen har varit speciellt snabb på tillväxtmarknaderna och särskilt i Asien.

Då det gäller placeringar i infrastruktur erbjuder börsnoterade infrastrukturbolag, dvs. infrabolag, ett av de mest attraktiva alternativen. Börsnoterade infrabolag representerar i regel den största och viktigaste infrastrukturverksamheten på den lokala marknaden. Fördelen med dem är en god avkastningspotential och samtidigt utvecklas de mer stabilt än traditionella aktieplaceringar i genomsnitt. Ur investerarens synvinkel är den intressantaste egenskapen hos infrastrukturverksamheter en lägre affärsrisk än normalt, vilket gör att de flesta börsnoterade infrastrukturbolagen på aktiemarknaden är förknippade med en lägre risk än normalt. Detta förklaras med att bolagens verksamhet grundar sig på långsiktiga avtal och de kan ha en fullständig eller delvis monopolställning inom sitt verksamhetsområde.. Avigsidan med infrabolagens utmärkta risk- och avkastningsprofil är en högre politisk risk än i genomsnitt. Myndigheterna har rätt att ingripa i verksamhetsmiljön för bolag som innehar monopolställning, om exempelvis deras lönsamhet blir för hög.

United Bankers – en specialist inom realtillgångar

United Bankers förvaltar 14 st fonder inom realtillgångar med en total förvaltad volym om 2 mdr EUR. Vår specialitet är att förvalta fonder inom listad infrastruktur, fastigheter [REITs] och skog.

För våra infrastrukturfonder gäller att de bolag som vi utvärderar för inkludering i fonderna ska uppvisa stabila och prognosticerbara kassaflöden. Vi använder oss inte av benchmarks vid portföljkonstruktion utan vi har max viktgränser per bolag i respektive infrastrukturfond; UB Infra på 2% och UB EM Infra på 4% . Bolagen som inkluderas i fonderna har affärmodeller som är av monopolistisk karaktär. Vi lägger ned stor vikt vid portföljkonstruktionen, där portföljens riskprofil och diversifiering uppväger individuella portföljval.  Land- och sektorviktning är avgörande och val av bolag som vi investerar i sker först i slutet av processen.

Fonder hos United Securities

UB Infra är en aktiefond [UCITs] som placerar i börslistade infrastrukturbolag (t.ex. el-distribution, vattenbolag, flygplatser och gas-distribution) i huvudsak i OECD-länderna. Fondens mål är att ge investerare möjlighet att placera i globala infrastrukturbolag med en god riskspridning över länder och sektorer. Fonden har också som mål att varje bolag maximalt får väga 2% av det totala marknadsvärdet i fonden, för närvarande har fonden 73 bolag i portföljen. Fonden strävar också efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden. Fonden skyddar 50-100% av sin valutaexponering. I nedan tabell visas avkastning och risk per den 15.04.2020.

 4117.image.192x.png

UB EM Infra är en aktiefond (UCITs) som placerar börslistade infrastrukturbolag (t.ex. el-, vatten- och gasdistribution, flygplatser, hamnar och vägtullar) i tillväxtmarknader. Målet är att ge investerare möjlighet att placera i en likvid och väldiversifierad portfölj av infrastrukturbolag på tillväxtmarknaderna. Fonden har också som mål att varje bolag maximalt får väga 4% av det totala marknadsvärdet, för närvarande har fonden 42 bolag i portföljen. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen för aktier på tillväxtmarkanden. Fonden skyddar inte valutaexponeringen. I nedan tabell visas avkastning och risk per den 15.04.2020.

4118.image.192x.png

 

Disclaimer

UB Asset Management Ltd, the UB group or UB Real Asset Management Ltd (hereinafter referred to as UB) has made every effort to carefully research all information in this presentation. The information, on which the conclusions and other information such as e.g. market data, are based on has been obtained from sources which UB believes to be reliable such as, for example, Thomson Reuters, Bloomberg and the relevant specialized press as well as the relevant companies which are potential investments for UB’s investment portfolios. Opinions expressed in this financial analysis are UB’s current opinions as of the issuing date indicated on this presentation. This material does not claim completeness regarding all the information on the financial instruments or markets or developments referred to in it. This material is intended as general information to the recipient and nothing contained in this presentation constitutes investment advice, nor is it to be relied on in an investment decision. On no account should the document be regarded as a substitute for the recipient procuring information for himself/herself or exercising his/her own judgments. It is recommended to discuss possible investment decisions with your customer service officer as differing views and opinions may exist with regard to the mutual funds, stocks or other financial instruments referred to in this document. This document is not a solicitation or an offer to buy or sell the mentioned instruments or investment alternatives. The document may include certain descriptions, statements, estimates, and conclusions underlining potential market and company development. These reflect assumptions, which may turn out to be incorrect. UB and/or its employees accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss or damages of any kind arising out of the use of this document or any part of its content. UB and/or its employees may hold, buy or sell positions in any securities mentioned in this document, derivatives thereon or related financial products. UB and/or its employees may underwrite issues for any securities mentioned in this document, derivatives thereon or related financial products or seek to perform capital market or underwriting services.

 

This material is intended only for the recipients and is not allowed to be redistributed without written permission from UB. The UB funds mentioned in this presentation are managed by UB Fund Management Company Ltd. Key investor information documents (KIIDs) and fund prospectuses and relevant material can be obtained from UB Fund Management Company Ltd in Finnish and in Swedish.  Historical performance is not a guarantee of future returns and cannot be used to predict future risk or return characteristics of any fund or portfolio mentioned in this presentation.

 

Remarks regarding foreign investors: The preparation of this document is subject to regulation by Finnish law. The distribution of this document in other jurisdictions may be restricted by law, and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. This presentation is not allowed to be distributed in the United States of America.