2020-10-20

OPM - Nyhetsutskick

OPM - Driven by Research

 

4181.image.778x296.png

OPM grundades 2004 och erbjuder sedan dess ett nischat fonderbjudande med produkter som är tänkta att komplettera och effektivisera kunders totala portföljer. Investeringsfilosofin bygger på innovationsdriven värdeförvaltning, där alla fonder förvaltas aktivt och grundar sig i fokuserade och analysdrivna processer. Som ett komplement till fondförvaltningen utvecklar OPM även metodik, prognoser och teknik för strategisk tillgångsallokering.

Att hållbara investeringar ligger oss varmt om hjärtat ska inte komma som någon nyhet. OPM:s grundare Simon Reinius var med och startade Sveriges första hållbarhetsfond redan i början på 90-talet och OPM var en av världens första investerare att börja med normbaserad screening av hedgefonder i mitten av 2000-talet.

OPM:s ESG-policy har nyligen uppdaterats och innehåller dels riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, dels principer för bolagets aktieägarengagemang. Den övergripande målsättningen med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning är att agera på ett sätt som främjar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling i bolagen som fonderna har investerat i för att bolagens värde, och därmed andelsvärdet för fonderna, långsiktigt utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

 

Vi väljer bort

OPM:s fondförvaltare väljer aktivt bort bolag till följd av olika hållbarhetsaspekter. Innehaven granskas inför en investering och genomlyses därefter halvårsvis med hjälp av ISS-ESG som är en extern leverantör av screening-tjänster.

Bolag väljs bort om de bryter mot internationellt erkända och accepterade regler och konventioner (så kallad normbaserad exkludering). Det kan röra sig om miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korruption, och bygger på dokument såsom FN:s Global Compact, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter för arbetet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

OPM:s förvaltare väljer också bort bolag inom specifika sektorer (så kallad sektorbaserad exkludering). Sektorerna som aktivt väljs bort innefattar bolag vars omsättning kommer från produktion eller distribution av alkohol, cannabis, fossila bränslen, gambling, kontroversiella vapen, militära tjänster och utrustning, pornografi samt tobak.

Vi väljer in

Som ett led i att främja en positiv och hållbar utveckling är hållbarhet en viktig pusselbit när ett nytt innehav utvärderas för att eventuellt väljas in i en fond. Hållbara alternativ premieras och företagens ESG-arbete utvärderas som en integrerad del i förvaltarnas investeringsprocesser.

Vi påverkar

Som en aktiv ägare har OPM en möjlighet att påverka bolag i en positiv riktning. Genom vårt ägande ges möjlighet att rösta på bolagsstämmor och om ett bolag uppträder på ett sätt som inte är förenligt med de riktlinjer för ESG som råder inleder vi en dialog med syfte att påverka i rätt riktning. Dialoger kan initieras och ledas av förvaltarna själva men även utföras i samarbeten med andra intressenter och ägare, till exempel inom Carneo-gruppen.

Som ett stöd i alla tre aspekter av hållbarhetsarbetet har bolaget även instiftat ett hållbarhetsråd. Hållbarhetsrådet har en rådgivande roll avseende enskilda investeringar och ansvarar för att löpande rapportera om hållbarhetsarbetet till styrelsen.

OPM Listed Private Equity

OPM Listed Private Equity lanserades 2009 och är en nischad aktiefond som investerar i börsnoterade Private Equity-bolag. Private Equity har traditionellt varit förbehållet riktigt stora pensionsfonder, med krav på extremt höga minsta investeringar och långa inlåsningstider. Genom att investera i noterade bolag kan istället god likviditet och låga minsta investeringar erbjudas. Målsättningen är att investera i de absolut bästa Private Equity-bolagen globalt och med en väl diversifierad portfölj hålla nere risken.  Bland innehaven märks Blackstone, KKR och Apollo. Här finns också bolag med fokus på infrastruktur (Brookfield), life science (HBM Healthcare) och teknik/digitalisering (HG Capital, Softbank och Naspers). OPM Listed Private Equity har belönats med pris som årets branschfond, har en Morningstarrating på fem stjärnor och tilldelades nyligen guld-betyg i Morningstars nya, framåtblickande betyg Morningstar Quantitative Rating.

Fonden har sedan länge beaktat ESG-relaterade faktorer i investeringsprocessen och premierar i samband med det även bolag som utmärker sig positivt inom ESG. Vi har exempelvis en investering i Brookfield Renewable, som investerar i infrastrukturtillgångar för generering av förnybar energi. Bolaget har genomfört ett större förvärv av Terraform Power och är nu definitivt ett av världens största bolag med renodlat fokus på förnybar energi. Vi är övertygande om att detta innehav, och liknande andra starka ESG-bolag, kommer generera en stabil avkastning framöver när vi rör oss mot mer hållbara samhällen.

OPM Global Quality Companies

2015 lanserades fonden OPM Global Quality Companies, en global aktiefond med fokus på marknadsledande, stabila bolag. Investeringsinsatsen bygger på en metodik utvecklad under 25 år som bland annat inkluderar nya kassaflödesmodeller och unik fundamental portföljkonstruktion. Innehaven kännetecknas av stark internationell marknadsposition, god tillväxt, låg konjunkturkänslighet och attraktiv värdering. Förvaltningsprocessen kombinerar kvalitetsaspekter med fokuserad värdeförvaltning, vilket innebär att vi investerar långsiktigt i ett begränsat antal bolag av hög kvalitet och med attraktiv värdering. OPM Global Quality Companies har sedan start belönats med pris som årets globalfond och årets fond, och har också fem stjärnor och guldbetyg hos Morningstar. Den har dessutom fyra glober i Morningstars mätning av hållbarhet.

Fonden har integrerat ESG-faktorer sedan start och utöver normbaserad screening och sektorexkludering väljs bolag in som utmärker sig positivt inom ESG. Exempel på sådana, ledande bolag som finns i portföljen kan nämnas Unilever, SAP och Roche, bland flera. Vår bedömning är att det finns ett långsiktigt positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning och god etik samt ansvarstagande hos de företag som fonden investerar i. Med en portfölj av marknadsledande, hållbara bolag tror vi att fonden är väl positionerad för att fortsätta leverera stark långsiktig värdetillväxt.