2020-10-20

Catella - Nyhetsutskick

Catella Credit Opportunity – en verktygslåda skapad för att hantera räntemarknadens utmaningar

4178.image.787x525.png

Räntemarknaden befinner sig i ett historiskt läge efter en osedvanligt lång period med låga räntor. Räntenivåer som tidigare ansågs som tillfälliga avvikelser har idag blivit normaliserade. Nollränta eller till och med negativa räntor på svenska och europeiska statsobligationer är utmanade för investerare som söker placeringsmöjligheter med låg risk. Det finns ränteplaceringar som innebär möjligheter till bättre avkastning och som kan leverera en avkastning på runt 5 procent. Men det kräver att du som investerare, bildligt talat, klättrar långt ut på riskträdets grenar för att kunna nå en sådan nivå.

Denna typ av investeringar sker i företagsobligationer inom det så kallade ”High Yield”-segmentet. Möjligheterna till avkastning är större men det är också riskerna. Vilket också medför att variationen på avkastningen eller ”spread”, skillnaden mellan avkastningen i säkra statsobligationer och högrisk obligationer, ökar. Dagens läge, där placeringar i statsobligationer i princip inte ger någon avkastning, har inneburit att intresset för att investera i obligationer med högre risk och därmed högre avkastning har ökat markant. I takt med att räntorna har sjunkit de senaste 10 åren har inflödet av kapital flyttats från lågriskobligationer till obligationer med högre risk. En konsekvens av detta är att spreaden mellan de två typerna av ränteplaceringar har sjunkit till en historiskt låg nivå.

 

High Yield med låg risk, hur går det ihop?

Många av de High Yield räntefonder som erbjuds på marknaden har under de senaste åren haft en låg volatilitet vilket medfört att risken i fonderna enligt ESMAs, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, beräkningar har sjunkit. Så sent som förra året, fanns nästan alla High Yield fonder i ESMA klass 2. Fonderna i klass 2 har en standardavvikelse på mellan 0,5 – 2 procent. I spåren av Covid -19 pandemin utmanades den nordiska företagsobligationsmarknaden rejält och flera fondbolag stängde helt enkelt sina fonder under en period.

 

Risken med High Yield

Det är viktigt att vara medveten om att när det blir oroligare på räntemarknaden på grund av sämre tider så förändras risken i High Yield-obligationer mycket snabbt. Vi har, under 2000-talet, sett flera exempel när volatiliteten, standardavvikelsen, i europeiska high yield-obligationer snabbt har stigit till över 15 procent. Vilket är en volatilitet fullt jämförbar med risken att placera i aktier. Historiskt har investerare med längre tidshorisont nyttjat dessa tillfällen och köpt high yield-obligationer och ALLTID belönats för sitt tålamod med bra riskjusterad avkastning. Även detta år fanns en sådan möjlighet. Risken med att investera i high yield är att man inte får tillbaka sina investerade pengar beroende på att företag går under, defaultar och därmed inte kan betala tillbaka hela beloppet man lånat. På kortare horisont är risken att likviditeten på marknaden torkar upp och att man tvingas att sälja obligationer på priser som kortsiktigt är väldigt nedtryckta. Att den svenska riksbanken nu köper företagsobligationer med bättre kreditvärdighet, investment grade visar att företagsobligationsmarknaden är en viktig del i kreditförsörjningen och inte fullt ut kan ersättas av banksystemet.

 

Så vad ska du som investerare göra? Helt undvika att placera i High Yield?

Inte alls. Det du bör göra; är att utnyttja möjligheten att skapa avkastning med hjälp av segmentet. Men för att kunna göra det är det viktigt att välja en fond där förvaltarna har mandat och flexibilitet att kunna välja när det är dags att minska eller höja risken.

I Catellas fond Catella Credit Opportunity har förvaltarna fullständig flexibilitet att själva välja om de ska investera helt i statsobligationer, helt i High Yield obligationer eller i en mix. Målsättningen för fonden är att oavsett marknadsläge skapa positiv avkastning. Motorn för avkastning i fonden är i dagens ränteläge innehaven i högavkastande obligationer. Men ett år som detta behöver fonden kompletteras med andra strategier för att kunna uppfylla målet. Aktivitet och flexibilitet är ledorden och förvaltarna har möjlighet att köpa skydd i ränte-, valuta- och aktiemarknaden som kan ge avkastning även i skakiga marknadslägen. De enskilda krediturvalen görs utifrån ett fundamentalt mikroperspektiv och besluten rörande den övergripande risken och hedgning av portföljen baseras primärt utifrån ett makroperspektiv.

 

Hur har det gått för Catella Credit Opportunity?

Även om historisk avkastning inte är någon garanti eller säger något om framtida avkastning så har Catella Credit Opportunity haft positiv avkastning varje år sedan starten 2016. I skrivande stund är fonden ner 0,2 % hittills i år (2020-10-15) och förutsättningarna för positiv avkastning även i år är därmed gynnsamma.  Morningsstar har belönat Catella Credit Opportunity med högsta betyg, 5 stjärnor. Det innebär att Catella Credit Opportunity är en av de fonder som presterat bäst riskjusterad avkastning på både tre och fem år i kategorin företagsobligationsfonder.

 

Varför investera i Catella Credit Opportunity?

• Flexibelt och brett mandat att anpassa fonden till rådande marknadsförutsättningar

• Mål att generera en högre löpande avkastning än traditionella räntealternativ

• ESG inkluderas i företagsutvärdering

•  Rutinerat förvaltarteam Thomas Elofsson, branscherfarenhet sedan 1995, och Stefan Wigstrand, branscherfarenhet sedan 1998

• Dokumenterad historik av förvaltning av företagsobligationer

• Unik möjlighet att investera i ett dynamiskt fondalternativ med tyngdpunkt på den nordiska företagsobligationsmarknaden

4179.image.778x550.png

Fakta om fonden (per 2020-10-15):

Avkastning i år -0,2%

Current yield 5,4%

Ränterisk 0,4%

Kreditrisk 3,4%

KREDITRISK

En obligations värde beror väsentligen på räntan och på risken att den som emitterat obligationen inte ska kunna betala obligationens kuponger eller dess förfallobelopp. Risken att obligationens emittent inte ska kunna betala betecknas kreditrisk. En fond med hög kreditrisk innehåller räntebärande värdepapper från mer riskfyllda bolag, vilka dock oftas betalar högre kuponger. Ett värdepapper emitterat av staten har mycket mindre kreditrisk än ett värdepapper emitterat av ett litet bolag eftersom risken att staten inte ska kunna betala är mycket mindre än för det lilla bolaget. För att på ett enkelt sätt kunna visa hur stor del av den totala risken som kommer från ränterisk och hur stor del som kommer från kreditrisk visas kreditrisk i Catellas månadsblad i samma termer som totalrisk det vill säga, uttryckt i standardavvikelse.

RÄNTERISK

Ränterisk kan definieras på många olika sätt, men alla mått försöker åskådliggöra hur känslig fonden är för ränteförändringar. För att på ett enkelt sätt kunna visa hur stor del av den totala risken som kommer från ränterisk och hur stor del som kommer från kreditrisk visas ränterisk i Catellas månadsblad i samma termer som totalrisk det vill säga, uttryckt i standardavvikelse.

CURRENT YIELD

Den förväntade årliga avkastningen från obligationer med nuvarande innehav.

 

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.