2020-09-22

Atlant Fonder - Nyhetsutskick

4170.Introbild.781x228.png

Risken i många kunders portföljer har ökat markant

Vi har de senaste åren sett en ökad exponering mot tillgångsslag som aktier, High Yield obligationer, fastigheter och direktlånefonder, tillgångsslag med en hög inbördes korrelation och en hög korrelation till aktier. Samtidigt har exponeringen minskat mot tillgångsslag som ”underperformat” såsom stats-obligationer, Investment Grade obligationer, hedgefonder och råvaror, tillgångsslag som generellt sett har en låg korrelation mot aktier.

Det här innebär att många kunder idag sitter med alldeles för hög risk i sina portföljer och saknar den viktiga diversifieringen som gör portföljen mindre volatil.

På Atlant Fonder arbetar vi mycket med riskminimering och eftersträvar att göra små förlustaffärer de gånger vi har fel. Något som vi i förlängningen är övertygade om leder till en jämnare och högre avkastning.

Marknadsneutrala fonder för den tryggare delen av portföljen

Atlant Fonder har fokus på marknadsneutrala och absolutavkastande fonder. Vår ambition är att våra marknads¬neutrala fonder ska ha en låg korrelation med aktie- och räntemarknaden. Det är så klart ett utmanande mål men eftersom vi använder derivat i vår förvaltning så är möjligheterna goda att lyckas.

Basen i våra fonder är investeringar i räntebärande placeringar. Det innebär att vi till stor del investerar som en företags¬obligations¬¬fond varför vi också anser det vara relevant att jämföra oss med denna grupp.

De räntebärande placeringarna kombineras med derivataffärer, främst på aktieindex. Derivaten används i två syften. Det första och kanske viktigaste syftet är att sänka risken och skydda fond¬värdet. Man kan se det som en ”försäkring” mot oönskade marknadsrörelser. I mars när företags¬obligations¬fonder var ner 10–17 % tappade Atlant Stability 5,8 % och Atlant Opportunity 7,8 %. Våra fonder är nu upp 1,5–2 % medan merparten företags¬obligationsfonder fortsatt visar minustal på 2–6 %. Det andra syftet med derivaten är att skapa avkastning utöver ränteportföljen. Oftast gör vi små affärer där förlustrisken är känd medan uppsidan kan vara explosiv. Long/short strategier på aktier är inget vi håller på med.

Atlants fonder vara ett utmärkt komplement till företagsobligationsfonder för att minska volatiliteten och skapa chans till en än högre avkastning.

Högre avkastning jämfört med företagsobligationsfonder

Vår snabbast växande fond är Atlant Opportunity som startade den 1 januari 2016 och som de fyra första åren haft en årlig snittavkastning på +5,4 %. Risken har pendlat mellan 2–5 i standardavvikelse vilket innebär riskklass 3.

De större och mer välkända svenska företagsobligationsfonderna har en hög inbördes korrelation med avkastnings¬siffror som är tämligen lika över tid. I diversifieringssyfte ger en portfölj med två, tre sådana fonder inget större mervärde. Om man istället kompletterar en företagsobligationsfond med Atlant Opportunity så blir volatiliteten lägre och historiskt har avkastningen varit markant högre.

Tabellen nedan visar hur Atlant Opportunity klarat sig mot snittet av de tio bästa företagsobligations-fonderna (SEK nominerade) under tre respektive fem år. Källa: Morningstar 2020-09-07.

4171.Matris.png

Marknadskommentar

Vi anser att osäkerheten är fortsatt stor i marknaden. Det finns flera faktorer som kan vara en ”trigger” för en större nedåtrekyl.

 • Corona-utvecklingen och dess inverkan på realekonomin
 • Presidentvalet i USA
 • Kina – både utvecklingen i landet och dialogen med EU och USA
 • Höga aktievärderingar

Vad säger vi nu om återstoden av 2020?

Aktiemarknaden: Sammantaget tror vi att sannolikheten för ett fortsatt volatilt börsår får betecknas som väldigt hög. Emellertid gör bristen på alternativ att det mest troliga utfallet är fortsatt uppgång såvida vi inte får en ”trigger”.

Kreditmarknaden: Sammantaget får sannolikheten betecknas som hög för en stabil utveckling och en fortsatt återhämtning i nordiska krediter.

Fonderna: Utifrån ovanstående kommer vi att ha utökat skydd mot börsnedgång i både Atlant Opportunity och Atlant Stability. Vi kommer också fortsatt att ha en lång exponering mot guld, via optioner, i Atlant Opportunity.

Fonder i fokus hos US

Atlants fonder förvaltas gemensamt av teamet: Anders Kullberg, chefsförvaltare, Taner Pikdöken, kreditanalytiker och förvaltare och Nikos Georgelis, förvaltare. Undantaget är Atlant Precious (+22 % i år) där Mattias Gromark är förvaltare.

Atlant Stability

 • En marknadsneutral fond som söker jämn avkastning till låg risk
 • Avkastningsmål på 2,5–3 %
 • Riskklass 3 (har legat i riskklass 2 under lång tid)
 • 85 % positiva avkastningsmånader

Atlant Opportunity

 • En marknadsneutral fond där vi väljer fritt bland våra bästa idéer
 • Avkastningsmål på 4–5 %
 • Riskklass 3
 • 78 % positiva avkastningsmånader

Atlant Sharp

 • En fond som ger exponering mot Stockholmsbörsen (OMXS30) med kursfallsskydd
 • Avkastningsmålet är att över tid gå bättre än OMXS30 och göra det till en lägre risk
 • Riskklass 5
 • 69 % positiva avkastningsmånader