2020-05-12

Fondita - Nyhetsutskick

                                                                              4134.image.png

Fondbolaget Fondita Ab, grundat 1997 i Helsingfors, är ett privatägt och obundet fondbolag som koncentrerar sig enbart på förvaltning av aktiva aktiefonder. Vi förvaltar åtta aktiefonder som placerar främst i mindre och medelstora, nordiska och europeiska börsnoterade bolag. I centrum för placeringsfilosofin ligger en aktiv, från index avvikande förvaltning.

Försäljningsvågen på marknaderna i spåren av COVID-19 -pandemin drabbade aktiemarknaderna kraftigt på kort tid, speciellt småbolagsaktier. I april återhämtade sig småbolagen starkt men ligger fortfarande efter de större bolagen i år. Varje större underprestationsperiod för småbolag har historiskt visat sig vara en köpmöjlighet på långsikt. Småbolag har historiskt gett en överavkastning över tid jämfört med större bolag vilket skapar möjligheter på långsikt för den långsiktiga investeraren.

 

Varför investera i småbolag?

- Småbolag har historiskt sett genererat högre avkastning än stora bolag

- Småbolag är ofta entreprenörsdrivna med aktiva och långsiktiga ägare

- Småbolag drar nytta av ökade uppköp och sammanslagningar- att köpa och bli köpta

- Småbolag har större möjligheter att växa jämfört med stora bolag

- Småbolag har ofta sämre kapitalmarknadsbevakning vilket leder till möjligheter för

investerare som gör sina hemläxor

 

Läs vårt senaste inlägg om marknadssituationen och småbolag:

https://www.fondita.se/sv/blog/smabolag-overavkastar-over-tid-handlas-nu-med-rabatt-mot-storbolag-skapar-mojligheter-pa-lang

 

Vår placeringsfilosofi

Fonditas placeringsfilosofi är baserad på stock picking och koncentrerade portföljer med en långsiktig placeringshorisont. Bolagens kvalitet prioriteras framom indexvikt vid valet av portföljbolag. Vi arbetar med koncentrerade portföljer på ca 30 bolag som avviker starkt från marknadsindex, dvs. fonderna har en hög “active share”. Omsättningshastigheten i fonderna är låg vilket betyder att placeringarna ofta är mycket långsiktiga.

Placeringsfilosofin för alla Fonditas fonder är densamma och fokuserar främst på mindre och medelstora bolag i Norden och i Europa.

 

I valet av portföljbolag har vi en stark preferens för bolag med:

• Stark marknadsposition och goda framtidsutsikter

• Etablerad lönsamhet och sund balansräkning

• Kvalificerad bolagsledning

• Aktiv ägare

• Rimlig värdering (DCF, PE, EV/EBIT etc.)

 

De koncentrerade portföljerna möjliggör en noggrann uppföljning av bolagens utveckling. Detta sker genom regelbundna möten med bolagsledningen samt med både portföljbolagens konkurrenter och kunder. Med detta förfarande säkerställer vi en tillräckligt nyanserad bild av bolagens utsikter.

 

Ansvarsfullt placerande

Vi är övertygade om att ett ansvarsfullt agerande och hållbara verksamheter är kopplat till långsiktigt värdeskapande vilket gynnar verksamhetens ekonomiska resultat på lång sikt. Vi anser att bolag som agerar ansvarsfullt är framgångsrikare än bolag som inte gör det. Ansvarsfulla investeringar är således en förutsättning för att nå våra långsiktiga mål och generera en god avkastning.

Fondbolaget Fondita har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet. Detta innebär att vi i all verksamhet tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG).

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt placerande (UNPRI). Vår aktiva förvaltningsfilosofi lyfter fram kvalitetsbolag med goda framtidsutsikter därmed prioriteras även hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen.

Vi undviker att placera i bolag vars verksamhet inte efterlever internationella normer och principer samt bolag vars huvudsakliga verksamhet drivs av verksamheter som strider mot våra värderingar. Läs mer om våra fonders hållbarhetskriterier på vår hemsida: www.fondita.se

 

Fonder i fokus

4135.image.png               4136.image.png               4137.image.png

 

Fondita Nordic Micro Cap

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet.

På den nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi fin-ner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Placeringshorisonten är långsiktig.

Fondita Nordic Micro Cap är en koncentrerad fond med drygt 30 innehav och avviker kraftigt   från index.

 

Fonden kan handlas via Strukturinvest och Nord Fondkommission.

Läs mer om fonden här: https://www.fondita.se/sv/fonder/nordic-micro-cap

 

Fondita European Small Cap

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

 

Fonden kan handlas via Strukturinvest och Nord Fondkommission.

Läs mer om fonden här: https://www.fondita.se/sv/fonder/european-small-cap

 

Fondita European Micro Cap

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Europa med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro.

Fonden investerar i mindre nischbolag med starka marknadspositioner och tydligt fokus på långsiktig tillväxt och värdeskapande för dess ägare. Dessa bolag hittar vi främst inom branscher som industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter. Bland Europas mindre nischaktörer finner vi ett flertal familjeägda bolag med goda tillväxtmöjligheter, sunda balansräkningar och god lönsamhet. Mindre bolag tenderar även att vara föremål för strukturaffärer och förvärvsobjekt, vilket ger ett extra tillskott i avkastningen.

Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav för dig som vill investera i Europas minsta kvalitetsbolag i Europa. Placeringshorisonten är långsiktig.

 

Fonden kan handlas via Strukturinvest och Nord Fondkommission.

Läs mer om fonden här: https://www.fondita.se/sv/fonder/european-micro-cap

 

Läs senaste inlägget om Fondita European Micro Cap:

https://www.fondita.se/sv/blog/fondita-european-micro-cap-fyller-3-ar-langsiktig-tillvaxt-och-hanteringen-av-covid-19-krisen

 

Kontaktuppgifter

4141.image.png                              4139.image.png                              4140.image.png

_____________________                             ____________________                            ____________________

Fredrik von Knorring                                Markus Larsson                                       Kenneth Blomqvist

Vice VD / Partner / Kundansvarig                             VD / Partner / Portföljförvaltare                            Partner / Portföljförvaltare

fredrik.von.knorring@fondita.fi                             markus.larsson@fondita.fi                               kenneth.blomqvist@fondita.fi

kontor +358 9 66 89 89 33                                          kontor +358 (0) 9 66 89 89 13                               kontor +358 (0) 9 66 89 89 12

mobil  +358 40 828 5251

 

 

       4143.image.png

 

Följ oss på LinkedIn @Fondita Fund Management Company

Besök vår hemsida för mera information om Fondita och våra fonder: www.fondita.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondbestämmelser, faktablad mm. finns att få på www.fondita.se